Obnova postupka zbog raskida ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini

Datum: 23.07.2012, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/12-01/379
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit odvjetnika O. M. u kojem navodi slučaj poreznog obveznika koji je Poreznoj upravi podnio prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora o kupoprodaji. Predmetnim ugovorom plaćanje kupoprodajne cijene u roku određeno je kao bitan sastojak ugovora te budući da kupac nije izvršio svoju obvezu u roku, sukladno odredbama članka 361. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08.) ugovor se raskida po samom zakonu.

 S obzirom na to da prodavatelj ne želi potpisati sporazum o raskidu ugovora, postavlja se pitanje može li se u navedenom slučaju raskid ugovora po sili zakona smatrati raskidom ugovora voljom ugovornih stranaka?

Člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.) propisano je da su raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda, razlozi za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Članak 22. stavak 2. istog Zakona propisuje da porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Nakon isteka roka od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, obnova postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka ne može tražiti. Ako je ugovor raskinut ili poništen sudskom odlukom krajnji rok u kojem se može tražiti obnova postupka je tri godine. Ako je ugovor raskinut ili poništen sudskog odlukom krajnji rok u kojem se može tražiti obnova postupka je tri godine.

Člankom 361. Zakona o obveznim odnosima propisano je kada je ispunjenje obveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obvezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

 Slijedom navedenog, Zakonom o obveznim odnosima propisan je slučaj kada se zbog neispunjenja ugovorne obveze u roku ugovor raskida silom zakona i nije potrebna izjava o volji za raskid. Zakonom o porezu na promet nekretnina kao razlozi za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet propisuju se sklapanje sporazumnog raskida ugovora, te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda. U konkretnom slučaju, neisplatom kupoprodajne cijene nastale su okolnosti zbog kojih se ugovor raskida po sili zakona sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Međutim, time nisu nastupili razlozi za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina, niti se raskid ugovora po sili zakona može činjenično izjednačiti s raskidom ugovora voljom stranaka.

Poreznom obvezniku u navedenom slučaju prihvatit će se zahtjev za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, ako se postigne sporazumni raskid predmetnog ugovora ili se ugovor raskine ili poništi sudskom odlukom, uz ispunjenje ostalih uvjeta propisanih člankom 22. Zakona.

Povratak na mišljenja