Obračun cijene javne usluge


Predmet: Iako u konkretnoj situaciji nije sporno da je tuženik vlasnik predmetne nekretnine, tužitelj je bio obvezan voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada kojeg predstavlja masa predanog otpada u obračunskom razdoblju ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju, koju evidenciju tužitelj nije dostavio, slijedom čega nije bilo moguće utvrditi je li predmetna usluga uistinu i izvršena na način kako je navedeno u utuženim računima.

Broj presude: Gž-4179/2020-2, od 16. studenoga 2022., od 12.12.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Odredbom članka 30 stavak 5 Zakona o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine broj 94 13 i 73 17 dalje ZOGO propisano je da je korisnik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge Odredbom članka 33 stavka 1 ZOGO a propisano je da je davatelj usluge dužan obračunati cijenu javne usluge iz članka 30 stavka 1 ovoga Zakona na način kojim se osigurava primjena načela onečišćivač plaća ekonomski održivo poslovanje te sigurnost redovitost i kvalitetu pružanja te usluge i to razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu