Obračun drugih dohodaka u 2024. godini

Datum: 03.11.2023, Petak
Autor: I.P.

Prema posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23.) godišnji porez na dohodak u 2024. godini plaćati će se prema višim i nižim stopama koje će odrediti predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Niže stope primjenjivati će se pri izračunu predujma poreza na dohodak od drugog dohotka koji se ne smatra konačnim. To znači da će prilikom obračuna drugog dohotka (npr. na temelju ugovora o djelu) te honorara od autorskih i umjetničkih djela biti potrebno primijeniti niže stope poreza na dohodak koje donose jedinice lokalne samouprave.

U nastavku dajemo primjer obračuna drugih dohdaka u 2024. godni uz primjenu (niže) stope poreza na dohodak od 23,60 % (prema najavama ta stopa bi trebala biti propisana u Gradu Zagrebu).

Red. br.

Opis

Obračun drugog dohotka bez paušalnih izdataka

Autorska naknada

Umjetnička naknada

1.

Bruto drugi dohodak

500,00

500,00

500,00

2.

Izdatak 30 %

0,00

150,00

150,00

3.

Izdatak 25 %

0,00

0,00

125,00

4.

Osnovica za obračun doprinosa

(1. – 2. – 3.)

500,00

350,00

225,00

5.

Doprinos za MIO I. 7,5 %

37,50

26,25

16,88

6.

Doprinos za MIO II. 2,5 %

12,50

8,75

5,63

7.

Ukupno doprinosi iz bruto (5. + 6.)

50,00

35,00

22,51

8.

Porezna osnovica (4. – 7.)

450,00

315,00

202,49

9.

Porez na dohodak 23,60 %

106,20

74,34

47,79

10.

Neto (1. – 7.  – 9.)

343,80

390,66

429,70

11.

Doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5 %

37,50

26,25

16,88


O tome smo pisali u časopisu RRiF br. 11/23. na str. 18., gdje smo dali i primjer obračuna u kojemu se potkrala greška u dijelu obračuna autorskog i umjetničkog honorara - porezna osnovica i osnovica za obračun dorpinosa za zdravstveno osgiuranje nije umanjena za paušalne izdatke. Molimo čitatelje da uzmu u obzir gore navedenu - ispravnu tablicu obračuna.

Povratak na vijesti