Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku

Datum: 12.10.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/13-01/3792
Davatelj: Porezna uprava

      Vezano za način obračuna poreza i doprinosa plaće u bruto iznosu od 213.643,95 kn i primitaka s osnove naknade zbog ugovorene zabrane natjecanja u bruto iznosu od 756.103,44 kn te zakonskih kamata, koje treba doznačiti poslodavac po presudi Županijskog suda bivšem zaposleniku, kako bi se izdala potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa u svrhu prisilne naplate neisplaćene plaće za razdoblje od veljače do svibnja 2013. te naknade zbog ugovorene zabrane natjecanja za razdoblje od lipnja 2013. do svibnja 2014.
      Člankom 14. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13. – Odluka USRH, 125/13., 148/13., Odluka USRH-83/14. i 143/14.; dalje u tekstu: Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se, između ostaloga, svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, odnosno svi primici koje poslodavac ili isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke po osnovi obavljenog rada, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ugovoreni i isplaćeni, sukladno čl. 11. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. i 157/14.; dalje u tekstu: Pravilnik).
      Dakle, primici koji se isplaćuju po osnovi obavljenog rada bez obzira pod kojim su nazivom, smatraju se primicima od nesamostalnog rada pa se predujam poreza na dohodak, u ovom slučaju, na primitke isplaćene u sudskoj presudi u bruto iznosu, za protekla porezna razdoblja, obračunava prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena kako je propisano čl. 61. st. 10. Pravilnika.
      Prema čl. 114. st. 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.), navedeni primici smatraju se primicima od nesamostalnog rada prema kojima se doprinosi utvrđuju na način propisan za drugi dohodak.
      Ukoliko poslodavac dobrovoljno ne postupi po pravomoćnoj sudskoj odluci, predlaže se provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu temeljem čl. 217. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12. i 93/14.) pri čemu je ovrhovoditelj ovlašten na temelju izvješća obračuna dospjele, a neisplaćene plaće kao ovršne isprave, tražiti ovrhu radi naplate ukupno utvrđenog iznosa. Sukladno st. 2. toga članka, Porezna uprava će na zahtjev ovrhovoditelja, a prema čl. 18. istoga Zakona, izdati potvrdu o obračunu poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju iz ukupno utvrđenog iznosa, u skladu s važećim propisima koji uređuju obračunavanje i plaćanje doprinosa iz plaće i poreza na dohodak, uz naznaku propisanih računa na koje će se uplatiti porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju.
      S obzirom da poslodavac nije u redovnom postupku isplatio utuženi iznos već ga porezni obveznik – radnik, potražuje u ovršnom postupku, Porezna uprava je dužna, na zahtjev ovrhovoditelja (radnika), izdati potvrdu koristeći podatke iz Obrasca DOH, Obrasca IP i Obrasca JOPPD za godine 2013. i 2014. za plaće i naknadu zbog ugovorene zabrane natjecanja kada su trebale biti isplaćene te izvršiti mjesečni obračun poreza i prireza na način naveden u t. 2. Upute o oporezivanju plaća po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi, KLASA: 411-01/05-01/68, URBROJ: 513-07-21-01/06-02 od 24. ožujka 2006.
      Kako radnik, s jedne strane, utužuje bruto iznos plaće (što znači da iznos primitka utvrđen sudskom presudom sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak), a kako s druge strane, obveza poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa prema drugom dohotku dospijeva u trenutku isplate, obračunata kamata na nepravodobno isplaćeni dohodak od nesamostalnog rada u cijelosti pripadaju radniku bez dodatnog oporezivanja, sukladno čl. 15. st. 3. Zakona.
 
      Nadalje, sukladno odredbi 76. st. 1. Pravilnika, a u skladu s čl. 31. st. 4., člankom 46. st. 4. i 5., čl. 48. st. 4., čl. 50. st. 6., čl. 51. st. 7. i čl. 60. st. 5. Zakona, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja i to putem „Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – Obrazac JOPPD, dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima za:
1. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona,
2. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava iz čl. 27. Zakona i
 primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz čl. 27.a Zakona,
3. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz čl. 30. Zakona,
4. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja iz čl. 31. Zakona,
5. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona,
6. primitke koji se ne smatraju dohotkom iz čl. 9. Zakona, primitke na koje se ne plaća porez na
 dohodak iz čl. 10. Zakona i čl. 15. st. 2. i 3. Zakona, primitke koji bi bili oporezivi da
 odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije te na koje se
 ne plaća predujam poreza na dohodak prema čl. 2. st. 4. do 8. ovoga Pravilnika i primitke
 fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima a po
 osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno čl. 18. st. 3. Zakona,
te obveznici obračunavanja doprinosa koji, sukladno Zakonu o doprinosima, imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima i o drugim podacima.
      Stavkom 4. čl. 76. Pravilnika o porezu na dohodak, između ostaloga, propisano je da isplatitelji primitaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa i/ili sami porezni obveznici podnose Poreznoj upravi navedeno izvješće (Obrazac JOPPD) na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, ili najkasnije sljedeći dan, a podaci se iskazuju po pojedinom poreznom obvezniku odnosno fizičkoj osobi. Istim stavkom propisano je da obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa dostavljaju Obrazac JOPPD o obvezi doprinosa (iz i na osnovice) prema osnovici utvrđenoj temeljem sudske presude prema čl. 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe na dan pravomoćnosti odluke ili najkasnije sljedeći dan.
      Prema navedenim zakonskim odredbama može se zaključiti da izvješće putem Obrasca JOPPD o isplaćenoj naknadi zbog ugovorene zabrane natjecanja i obračunatom porezu na dohodak, prirezu poreza na dohodak, odnosno doprinosima prema tako isplaćenoj naknadi, a koja je utvrđena temeljem sudske presude prema čl. 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe mora se dostaviti na dan isplate naknade ili najkasnije sljedeći dan i to bez obzira na koji je način naknada isplaćena (dobrovoljno ili putem ovrhe). Kako za navedeni primitak u Obrascu JOPPD nije predviđena posebna oznaka obveza poreza na dohodak i doprinosa iskazuje se na sljedeći način:
- pod kombinacijom oznaka 6.1. i 6.2. B strane Obrasca JOPPD 0009/0208 iskazat će se
 obveza poreza na dohodak, za svaki mjesec posebno,
      - pod kombinacijom oznaka 6.1. i 6.2. B strane Obrasca JOPPD 0201/0405 iskazat će se
       obveza doprinosa, za svaku godinu posebno.

Povratak na mišljenja