Obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika.

Datum: 23.03.2018, Petak
Klasa: 410-19/18-02/82
Davatelj: Porezna uprava

Elektroničkom poštom obratili ste se u vezi obračuna PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. 
 
Isporukom dobara uz naknadu smatra se prema članku 7. stavku 3. Zakona o PDV-u korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osima za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. 
 
Obavljanjem usluga uz naknadu u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkom a) i b) Zakona o PDV-u smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez te obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanje njegove djelatnosti.
 
Člankom 58. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporeza) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
Prema tome, pružanje usluga smještaja i prehrane radnika ne smatra se uslugama koje su obavljene u svrhu oporezivih transakcija poreznog obveznika, pa porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima za obavljene usluge smještaja i prehrane za te radnike.
 
Ako je smještaj i hranu pružio sam poslodavac u okviru svoje djelatnosti tada se obavljanje tih usluga smatra obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u, pri čemu je porezna osnovica ukupni trošak obavljanja tih usluga.

Povratak na mišljenja