Obračun PDV-a na usluge

Autor: I.P.
Trajanje: 2 h 50 min
Datum: 11.11.2020

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Obračun PDV-a na usluge

U ovom video predavanju obrazlaže se porezno motrište usluga koje hrvatski porezni obveznici obavljaju poreznim obveznicima u RH, u EU-u i u trećim zemljama te osobama koje nisu porezni obveznici. Navedeno se obrazlaže na praktičnim primjerima iz poslovne prakse koji se najčešće pojavljuju u poslovanju tuzemnih poreznih obveznika.

Program

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu (usluge za koje se primjenjuje
  tuzemni prijenos porezne obveze, nastanak porezne obveze, postupanje s predujmovima)
 • Oporezivanje „inozemnih usluga“ prema temeljnom načelu oporezivanja usluga
  (usluge obavljene u EU-u i u trećim zemljama poreznim obveznicima i osobama koje
  nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti u oporezivanju usluga u vezi s nekretninama (utvrđivanje usluga koje su
  vezane uz nekretnine, oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima
  iz EU-a i iz trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti u oporezivanju prijevoznih usluga PDV-om (prijevoz dobara između poreznih
  obveznika, prijevoz dobara osobama koje nisu porezni obveznici, prijevoz putnika i dr.)

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga, usluga u kulturi, usluga pripremanja i posluživanja hrane
 • Posebnosti u oporezivanju usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava i ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga
 • Posebnosti kod oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. studenoga 2020. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).