Obračun PDV-a u charter poslovanju

Datum: 10.07.2015, Petak
Klasa: 410-19/14-01/269
Davatelj: Porezna uprava

Upit u vezi obračuna PDV-a u charter poslovanju. U upitu je postavljeno pitanje obračunava li se i plaća PDV u Republici Hrvatskoj u slučaju kada se na komercijalne/charter jahte u nekoj od domaćih luka, npr. Dubrovniku ukrca vlasnik jahte i njegova rodbina ili prijatelji, odnosno mora li vlasnik jahte sam sebi naplaćivati PDV i eventualno svojim prijateljima kojima je istu ustupio na korištenje. Nadalje, u upitu se navodi konkretan slučaj koji se odnosi na charter ugovor sklopljen na 2 mjeseca. Prema navodima u upitu planirano je da se prva grupa gostiju (članovi obitelji) ukrca u Italiji i doplovi u Republiku Hrvatsku gdje će se obaviti ostatak chartera, dok se u Republici Hrvatskoj planiraju izmijeniti ostale dvije grupe gostiju. S tim u vezi postavljeno je pitanje obračunava li se hrvatski PDV po stopi 13% gostima koji se ukrcaju u Republici Hrvatskoj obzirom da svi gosti pripadaju istom charter ugovoru i da će prvi ukrcaj biti u Italiji.
Prema odredbi čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Odredbama čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u propisano je da se obavljanjem usluga uz naknadu smatra:
a) korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez,
b) obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.
 
Porezna osnovica kod usluga iz čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u je ukupni trošak obavljanja usluga, što je propisano čl. 33. st. 5. Zakona o PDV-u.
Napominjemo da smo se u vezi određivanja mjesta oporezivanja kod obavljanja djelatnosti chartera očitovali odgovorom KLASA: 410-19/14-01/269, URBROJ: 513-07-21-01/15-4 od 15. travnja 2014. kojeg dostavljamo u prilogu. Kao što se i navodi u spomenutom odgovoru mjesto obavljanja usluge chartera, odnosno davanja na korištenje plovila, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu u slučaju kratkotrajnog iznajmljivanja plovila (najviše 90 dana) smatra se mjesto gdje se to plovilo stvarno stavlja na raspolaganje primatelju usluge.
    U skladu s navedenim, napominjimo da iz navoda u upitu nije razvidno s kime se sklapa charter ugovor na 2 mjeseca te se stoga ne možemo sa sigurnošću očitovati. Međutim, kada tuzemni porezni obveznik obavlja uslugu chartera sebi i članovima svoje obitelji ili prijateljima obvezan je prema odredbi čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u na tako obavljenu uslugu obračunati PDV po stopi 13% u slučaju kada se ukrcaj gostiju na jahtu obavlja u nekoj od domaćih luka.
 

Povratak na mišljenja