Obračun PDV-a u nautičkom turizmu na APA-u

Datum: 27.11.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/17-01/451
Davatelj: Porezna uprava

       Elektroničkim putem dostavljen nam je upit gospođe A u vezi obračuna PDV-a na tzv. APA-u. U upitu se navodi da je pravnoj osobi koja je registrirana za charter djelatnost za iznajmljivanje plovila gost (kupac) uplatio iznos za 7-dnevno krstarenje (za plovilo i posadu), a uplatio je i 30% vrijednosti usluge za troškove APA-u. Prema navodima u upitu APA služi za troškove goriva, veza u luci, hrane i drugih troškova koje gost poželi. U upitu se navodi da se gostu treba kopirati svaki račun za potrošnju, a gost traži da računi glase na njegovo ime s tim da razliku nepotrošenog novca od APA-e treba vratiti gostu. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje kako knjigovodstveno tretirati uplatu za APA-u. Također, postavljeno je pitanje treba li ispostaviti račun za te troškove, ako da, koji PDV obračunati, budući su neki računi (lučke kapetanije) bez PDV-a te da su na računima iskazane različite stope PDV-a (5%,13% i 25%).
      Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Prema odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o PDV-u poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
      U poreznu osnovicu prema članku 33. stavku 3. Zakona o PDV-u ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.
       Slijedom navedenog, sam primitak novčanih sredstava za koje se ne obavlja nikakva protučinidba i koji nije predujam za buduću isporuku, u smislu odredbe članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u nije predmet oporezivanja PDV-om. Prema tome, ako porezni obveznik koji daje u najam plovilo ne obavlja nikakvu isporuku dobara ili usluga osobi koja je unajmila plovilo već iz primljenog novčanog depozita u ime i za račun osobe koja je unajmila plovilo podmiruje troškove goriva, veza u luci, hrane i drugih troškova tada porezni obveznik koji daje u najam plovilo nije obvezan obračunati PDV na primljeni novčani depozit, odnosno u ovom slučaju tzv. APA-u. Napominjemo da isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz primljenog novčanog depozita podliježu oporezivanju po stopi PDV-a koja se primjenjuje na pojedine isporuke dobara i usluga.
     Međutim, u slučaju da su računi za određene troškove izdani na ime poreznog obveznika koji daje u najam plovilo te ih prefakturira osobi koja je unajmila plovilo tada isti predstavljaju trošak za obveznika koji on prevaljuje na osobu koja je unajmila plovilo. Tako zaračunani troškovi zapravo su nadoknada učinjenih izdataka poreznog obveznika koji daje u najam plovilo i sastavni su dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća PDV u smislu članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u.
      Napominjemo da se usluge smještaja u plovnim objektima nautičkog turizma oporezuju sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o PDV-u po sniženoj stopi PDV-a od 13%.
 

Povratak na mišljenja