Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka

Autori:
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Trajanje: 4 h 0 min
Datum: 13.06.2023

Cijena: 100,00


Poslodavci mogu pri zapošljavanju koristiti neke olakšice kod obračuna poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja na temelju kojih su troškovi javnih davanja manji. Neke olakšice koje su omogućene kroz porezni sustav odnose se samo na zaposlenike te se tako omogućuje poslodavcima osigurati manje izdatke za bruto-primitak i doprinose na plaću. Novi je Zakon o radu i nove su odredbe o iskazivanju podataka na isplatnoj listi, brojne su dvojbe kod utvrđivanja naknade plaće, isplaćuju se dividende i udijeli u dobitku rezidentima i nerezidentima. Na ta i još mnoga druga pitanja vezana za obračun plaće i naknadu plaće odgovorit ćemo na ovom webinaru.

Novi obračun plaće u 2023. godini te ostale aktualnosti
Predavačica: Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec., ovl. rač., v. pred.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

Program:

 • Novi obračun plaće i nove isplatne liste – na što treba paziti
 • Paušalna naknada za rad od kuće i ostali troškovi koji se mogu neoporezivo nadoknaditi radnicima koji rade od kuće i naknade radnicima koji rade na daljinu
 • Isplata dividende i udjela u dobitku (oporezivi i neoporezivi)
 • Isplata stipendija i naknade za praksu učenika, primitci uzdržavanih članova uže obitelji i utjecaj primitaka studenata na osobni odbitak
 • Isplata naknade štete zbog ozljede na radu
 • Dodjela i opcijska kupnja vlastitih dionica
 • Isplata primitaka nasljednicima radnika

Novosti vezane za obračune u 2023 godini, ostali primitci
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl oec, ovl. rev., ACCA, v. pred.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Očinski dopust radnika i samostalnih osiguranika
 • Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Zapošljavanje mlade osobe i osobe koja se prvi puta zapošljava – strani radnici
 • Neplaćeni i plaćeni dopust
 • Podmirivanje premije za životno osiguranje, dopunsko, dodatno zdravstveno osiguranje
 • Posebnosti kod utvrđivanja bolovanja
 • Novosti vezane za promjene u Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Utvrđivanje plaće za strane državljane

Olakšice za radnike, poslodavce i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sezonski radnici na stalnim sezonskim poslovima i sezonski radnici u poljoprivredi
 • Zapošljavanje osoba na području posebne državne skrbi
 • Osobni odbitak nerezidenata
 • Obveza evidentiranja podataka na PK-kartici
 • Utvrđivanje prava na osobni odbitak radnika (za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji)
 • Korištenje osobnog odbitka kod posljednjeg obračuna plaće za bivšeg radnika
 • Obračun plaće za hrvatskoga ratnog vojnog invalida
 • Troškovi smještaja i prehrane radnika
 • Isplate bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun plaće
 • Isplata nagrade za radne rezultate

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 13. lipnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.