Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 12.01.2024

Cijena: 100,00


Toliko značajne promjene u oporezivanju dohodaka kao što su trenutačno aktualne, nismo imali već dugi niz godina. Iako se najveće odnose na plaće i primitke radnika, nastaju i promjene u dijelu oporezivanja drugih dohodaka te dohodaka od imovine i kapitala. Osim toga, u 2024. godini bit će dopuštena isplata neoporezivih primitaka u višim svotama od dosadašnjih, a uvodi se mogućnost isplate neoporezivih napojnica radnicima u svoti do čak 3.360,00 € godišnje.

U cilju ispravnog obračuna javnih davanja, na ovom ćemo seminaru / webinaru nastojati na jednostavan i praktičan način objasniti sve bitne novosti koje treba primijeniti u 2024. godini pri isplati primitaka radnicima, vanjskim suradnicima, članovima društva, članovima uprave, studentima, učenicima i drugim fizičkim osobama.

Program:

 • Novi obračun dohotka od nesamostalnog rada u 2024. godini
  • Posebnosti u načinu iskazivanja umanjenja osnovice u novom Obrascu JOPPD
  • Porezne stope za oporezivanje plaće prema odlukama JLS-a
  • Obračun plaće za članove uprave u 2024. godini
  • Obračun plaće za nepuno radno vrijeme i novo iskazivanje u Obrascu JOPPD
  • Isplata plaće u više navrata
 • Isplata (ne)oporezive napojnica radnicima
  • uvjeti za neoporezivu isplatu
  • kontrola isplaćene visine napojnica
  • Isplata oporezive napojnice radnicima
 • Utvrđivanje naknade plaće (uključujući neoporezivu nagradu za radne rezultate i primitak u naravi)
 • Utvrđivanje osnovnoga osobnog odbitka za 2024. godinu
 • Novi prag primitaka za djecu i uzdržavane članove u 2024. godini pri korištenju povećanja osnovnoga osobnog odbitka
 • Novi neoporezivi primitci koji se mogu isplatiti radnicima i drugim osobama (studentima, učenicima i dr. ) u 2024. godini – o čemu isplatitelji trebaju voditi računa
 • Naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Poduzetnička plaća za 2024. godinu
 • Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
 • Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
 • Novosti kod obračuna poreza na dohodak od kapitala te dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Novosti vezane za obračun drugog dohotka (ugovora o djelu, autorski honorari i umjetnički honorari) u 2024. godini
 • Otuđenje financijske imovine u 2024. godini
 • Novosti vezane za dodjelu poslovnih udjela članovima uprave i zaposlenicima
 • Ostale bitne novosti

Predavačice: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač. i Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA


  Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 12. siječnja 2024. godine.

  Cijena video snimke je 100,00 € (80,00 € + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

  Uvjeti korištenja

  Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

  Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

  Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

  Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

  Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.