Obračun poreza na dodanu vrijednost na časopis

Datum: 08.07.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-01/55
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na časopis „A“ kojeg kao tiskani medij u prosječnoj nakladi od 500 primjeraka, tri puta godišnje objavljuje Udruga „B“ (u daljnjem tekstu: Udruga) te, kako je navedeno, čija redakcija nema statut medija. Napominje se da se radi o filmskom časopisu financiranom najvećim dijelom iz Udruzi odobrenih sredstava na natječajima (Hrvatski audiovizualni centar – HAVC, Grad Zagreb, Ministarstvo kulture, Društvo hrvatskih filmskih redatelja).
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Sukladno čl. 6. Zakona porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat te djelatnosti.
Prema odredbama čl. 38. st. 3. t. c) Zakona PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz st. 2. t. g) navedenog članka Zakona otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Novinama koje uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.
Slijedom navedenog, sve novine i časopisi uključujući i časopise za kulturu i umjetnost koji izlaze periodično i otisnuti su na papiru, koji imaju statut medija i oni za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija, osim onih u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja, oporezuju se stopom PDV-a od 13%.
Stoga, mišljenja smo da ukoliko se u konkretnom slučaju radi o periodičnom filmskom časopisu u čijem sadržaju nije više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja oporezuje se PDV-om po stopi od 13% sukladno odredbama čl. 38. st. 3. t. c) Zakona.
Napominjemo da je odredbama čl. 90. st. 1. i 2. Zakona propisano je da se „malim poreznim obveznikom“ smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kn. Porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.
Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da Udruga „A“ nije upisana u registar obveznika PDV-a te prilikom prodaje predmetnog filmskog časopisa ne može u računu obračunati PDV.
    Slijedom navedenog, ukoliko Udruga u okviru gospodarske djelatnosti u tekućoj kalendarskoj godini ostvari vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 230.000,00 kn postaje obveznik PDV-a te je obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja sljedeće godine sukladno odredbama čl. 77. st. 1. Zakona.

Povratak na mišljenja