Obračun poreza na promet nekretnina kod zamjene nekretnina

Datum: 09.10.2015, Petak
Klasa: 410-20/15-01/41
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo vaš upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom zamjene nekretnina. U upitu navodite kako je grad dao izraditi Parcelacijski elaborat u svrhu uređenja ulice u gradu, a u skladu s Urbanističkim planom uređenja grada. U postupku parcelacije vrši se zamjena zemljišta između grada i privatnih vlasnika na način da privatni vlasnici parcelacijom stječu novoformirane nekretnine manje površine od postojećih nekretnina u njihovom vlasništvu.

      S obzirom na navedeno postavljate pitanje o načinu i obvezi obračuna poreza na promet nekretnina za privatne vlasnike.
      Prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine smatra se između ostaloga i zamjena nekretnina koja se tretira i oporezuje kao dvije kupoprodaje nekretnina.
      U skladu s čl. 6. st. 2. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe.
      Osnovica poreza na promet nekretnina se prema čl. 9b. Zakona utvrđuje za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom.
      Slijedom navedenog, kod zamjene nekretnina osnovica poreza na promet nekretnina utvrdit će se za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom, a iznos poreza na promet nekretnina zavisan je od tržišne vrijednosti nekretnina koje su predmet prometa nekretnina.
      Člankom 11. Zakona propisana su institucionalna oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, prema kojem su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave oslobođene obveze plaćanja poreza na promet nekretnina bez obzira na vrstu prometa i vrstu nekretnine koju stječu.
      Zaključno, svi sudionici u konkretnom slučaju zamjene nekretnina obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti nastali promet nekretnina. Međutim, privatni vlasnici koji stječu nekretnine zamjenom obvezni su platiti porez na promet nekretnina na tržišnu vrijednost nekretnine koju stječu bez obzira što je površina novoformiranih nekretnina koje stječu manja od površine nekretnina u njihovom vlasništvu. Nasuprot tome, grad koji također zamjenom stječe nekretnine oslobođen je obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja