Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 30 min
Datum: 22.04.2021

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu

Troškovi službenog puta nastaju gotovo kod svih poduzetnika. Pri obračunu putnog naloga potrebno je uzeti u obzir posebnosti koje se u nadzoru Porezne uprave mogu pokazati jako bitnima. Jednako tako, poduzetnici koji rade na terenu isplaćuju svojim radnicima dnevnice za rad na terenu. Isplata dnevnice za rad na terenu također može u nekim slučajevima biti dvojbena. Na ovoj snimci webinara mogu se saznati informacije o detaljima o kojima isplatitelji pri isplati i obračunu trebaju posebno voditi računa kako ne bi došli u sukob s razmišljanjem Porezne uprave.

Ovaj snimka webinara namijenjena je svim članovima društva, tajnicama, voditeljima ureda, knjigovođama, računovođama i ostalim djelatnicima koji vode računa o obračunu i kontroli putnih naloga.

Program webinara

Aktualnosti u obračunu troškova na službenom putu
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Pravo radnika na naknadu troškova koji nastaju na službenom putu nije jednako kao i mogućnost isplate bez obveze oporezivanja
 • Obračun troškova koji nastaju na službenom putu
 • Utvrđivanje dnevnica za službeni put u tuzemstvo i u inozemstvo
 • Isplata dnevnice u slučaju osiguranja prehrane
 • Isplata dnevnice radniku u slučaju reprezentacije
 • Vjerodostojna isprava za naknadu troškova koji nastaju na službenom putu – putni nalog, sadržaj putnog naloga, rok za njegovo izdavanje i rok za njegovo ispunjavanje
 • Isplata troškova službenog puta članovima društva
 • Pravo na dnevnicu i prekovremeni rad
 • Trajanje službenog puta te razlika službenog puta i terenskog rada
 • Obračun uporabe privatnog automobila za potrebe službenog puta, obračun loco-vožnje

Aktualnosti vezane za obračun dnevnica za rad na terenu i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA

 • Evidencija naknade za odvojeni život
 • Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
 • Za koje se države treba obračunati doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a za koje ne
 • Vjerodostojna isprava za obračun dnevnice za rad na terenu
 • Svote neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
 • Koja se naknada troškova putovanja može nadoknaditi osobama na obrazovanju
 • Kada se može priznati dnevni odmor
 • Troškovi službenog puta koji se isplaćuje osobama koje nisu zaposlene

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 22. travnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).