RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun zatezne kamate

Predmet: Ovrhovoditelj je imao pravo obračunati zatezne kamate do određenog dana, te zahtijevati naplatu istih u apsolutnom iznosu, budući da na tako obračunate kamate nije tražio plaćanje daljnje zatezne kamate, već je daljnju zateznu kamatu tražio samo na iznos glavnice, od prvog sljedećeg dana od dana do kada je obračunata zatezna kamata.

Broj presude: Rev 65/2018-3, od 10. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Suprotno shvaćanju drugostupanjskog suda ovrhovoditelj je imao pravo u skladu s odredbom čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05) obračunati dospjele zatezne kamate do određenog dana, te zahtijevati naplatu istih u apsolutnom iznosu, budući da isti na tako obračunate kamate nije tražio plaćanje daljnje zatezne kamate, već je daljnju zateznu kamatu tražio samo na iznos glavnice i to od prvog sljedećeg dana od dana do kada je obračunata zatezna kamata.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)