Obračun zatezne kamate


Predmet: Ovrhovoditelj je imao pravo obračunati zatezne kamate do određenog dana, te zahtijevati naplatu istih u apsolutnom iznosu, budući da na tako obračunate kamate nije tražio plaćanje daljnje zatezne kamate, već je daljnju zateznu kamatu tražio samo na iznos glavnice, od prvog sljedećeg dana od dana do kada je obračunata zatezna kamata.

Broj presude: Rev 65/2018-3, od 10. ožujka 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U reviziji ovrhovoditelj postavlja pitanje da li ovrhovoditelj ima pravo prilikom postavljanja novčane tražbine u dijelu rješenja o ovrsi koji predstavlja platni nalog predmetnu novčanu tražbinu iskazati na određeni dan koji je različit od dospijeća tražbine i tom prilikom osim iznosa dospjele glavnice dospjele ugovorne kamate i iznosa revalorizacije potraživati dospjelu neplaćenu zateznu kamatu u apsolutnom iznosu koja je obračunata od dana dospijeća glavnice do dana kada je sačinjen izvod iz poslovnih knjiga vjerodostojna isprava na koji iznos apsolutno izražene kamate ovrhovoditelj ne potražuje daljnju zateznu kamatu Kao razlog važnosti ovrhovoditelj se poziva na drugačiju sudsku praksu drugostupanjskih sudova i to Županijskog suda ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu