Obračunavanje i plaćanje PDV-a po sniženoj stopi od 5% na lijekove

Datum: 05.01.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/675
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisima obratili ste se u vezi tumačenja odredbe čl. 38. st. 2. t. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode. Postavljeno je pitanje koja stopa PDV-a se primjenjuje na:
 
• magistralne lijekove koji se izdaju na recept, ali sukladno Zakonu o lijekovima za njih Agencija za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: HALMED) ne izdaje odobrenje za stavljanje u promet,
• galenske lijekove koji se izdaju na recept, ali sukladno Zakonu o lijekovima za njih HALMED ne izdaje odobrenje za stavljanje u promet,
• za lijekove kojima je isteklo ili ukinuto odobrenje za promet a mogu biti u prometu još 18 mjeseci, ako im prije ne istekne rok valjanosti,
• za lijekove koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj a HALMED može izdati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka (kada se radi o medicinsko opravdanoj potrebi, za istraživačke svrhe, za farmaceutska ispitivanja, neklinička ispitivanja, za slučaj elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih stanja, za nužne slučajeve pojedinačnog liječenja lijekom koji je na vlastitu odgovornost propisao doktor medicine ili dentalne medicine koji provodi liječenje),
• sanitetski materijal i enteralnu prehranu koji su na popisu Osnovne ili Dopunske liste lijekova koje donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
 
Nadalje, navedeno je da ljekarne imaju sklopljen ugovor s HZZO-om o provođenju zdravstvene zaštite i dužne su poštivati ugovorene odredbe a među njima su i liste lijekova koje sadrže između ostalog i stope PDV-a za pojedini lijek ili proizvod. Navodite da kako je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 143/14.) stupio na snagu 1. siječnja 2015., a uvjeti na listama lijekova u dijelu stopa PDV-a nisu mijenjani, a niti ste od ugovornog partnera HZZO-a obaviješteni o mogućim izmjenama molite odgovor na pitanje kako ljekarne trebaju postupiti u ovoj situaciji.
 
Također, postavljeno je pitanje koje nadležno tijelo za lijekove i medicinske proizvode donosi odobrenje za stavljanje u promet lijekova.
 
Odredbama čl. 38. st. 2. t. d) Zakona i čl. 47. st. 1. t. d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV po sniženoj stopi 5% plaća na lijekove koji se izdaju na liječnički recept prema odobrenju nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode prema posebnim propisima. Navedenim lijekovima smatraju se i lijekovi utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova HZZO-a.
Napominjemo da je odredbama Zakona do 31. prosinca 2014. bilo propisano da se stopa PDV-a 5% primjenjuje na lijekove određene sukladno Odluci o utvrđivanju Liste lijekova HZZO-a (u daljnjem tekstu: Lista lijekova). Nadalje, 1. siječnja 2015. stupile su na snagu odredbe Zakona i Pravilnika o primjeni stope PDV-a od 5% na lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode (HALMED, ministarstva, Europska komisija i sl.). Navedeno uključuje i lijekove sa Liste lijekova HZZO-a.
 
Također, potrebno je napomenuti da Porezna uprava nije nadležna za tumačenje radi li se u određenom slučaju o lijeku ili ne te se u vezi toga treba obratiti nadležnom ministarstvu dok je za utvrđivanje Liste lijekova nadležan HZZO.


 

Povratak na mišljenja