Obračunavanje PDV-a kod trošarinske robe u trenutku uvoznog carinjenja

Datum: 14.12.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/09-01/119
Davatelj: Porezna uprava

Predmetnim dopisom ukazali ste na izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje stupaju na snagu 01.01.2010. godine (objavljene u Nar. nov., br. 87/09.) i novi Zakon o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.) koji također stupa na snagu 01.01.2010. godine. Ističete da prema važećim propisima postoji mogućnost neobračunavanja trošarine u trenutku uvoznoga carinjenja samo za naftne derivate (uz zadovoljenje propisanih uvjeta), a da će odgodu plaćanja trošarine od 01. siječnja 2010. godine biti moguće, sukladno Zakonu o trošarinama, primijeniti i na drugu trošarinsku robu (alkohol i alkoholna pića, duhanske proizvode, energente i električnu energiju).

Zamolili ste tumačenje:

- da li je potrebno ili nije potrebno, temeljem odredbi važećih propisa, prilikom uvoznog carinjenja obračunati i uplatiti PDV i na iznos trošarine (i naknade za financiranje i održavanje javnih cesta), obzirom na činjenicu da se trošarina (i naknada) u trenutku uvoznoga carinjenja i na iznos trošarine, ako se plaćanje iste odgađa te da li je potrebno naknadno obračunati PDV na iznos trošarine ako ista nije bilo obračunato u trenutku uvoznog carinjenja,

- da li je potrebno naknadno obračunati PDV na iznos trošarine i naknade za financiranje i održavanje javnih cesta, koji nije bio obračunat u trenutku uvoznog carinjenja, te

- da li se obračun načina i plaćanja PDV-a mijenja uvođenjem novog Zakona o trošarinama od 01. siječnja 2010. godine, odnosno da li se PDV obračunava u trenutku uvoznoga carinjenja i na iznos trošarine ako isto nije bilo obračunato u trenutku uvoznog carinjenja?

Na postavljena pitanja u nastavku odgovaramo.

Prema odredbi članka 7. stavak 5. važećeg Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07. i 94/09.) pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno sa obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Poreznu osnovicu pri uvozu čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznoga carinjenja, kako je propisano odredbom članka 9. stavak 1. važećeg Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama Porezna uprava – Središnji ured dala je mišljenje klasa: 410-19/98-01/37, ur. br.: 513-07/98-4 od 16. ožujka 19998. u kojem je rečeno da pri uvozu pojedinih proizvoda na koje se plaćaju posebni porezi u osnovicu poreza na dodanu vrijednost ulaze samo iznosi posebnih poreza koji se plaćaju u postupku uvoznog carinjenja, kako je propisano navedenom odredbom članka 9. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Odredbom članka 46. stavak 1. važećeg Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. – 97/09.) propisano je da pri uvozu dobara, porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, a odredbom stavka 2. istog članka propisano je da ako pri uvozu dobara ne nastaje carinski dug, porezna obveza nastaje s danom kada bi nastao carinski dug da se plaća.

Porezna uprava – Središnji ured dala je u mišljenju klasa: 410-19/96-01/597, ur. br. 513-07/97-7 od 12. rujna 1997. pojašnjenje da obveza obračunavanja posebnog poreza na naftne derivate, prema članku 6. točka 1. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (Nar. nov., br. 51/94. i 54/97.), koji je tada bio na snazi, nastaje u trenutku isporuke derivata iz skladišta proizvođača, odnosno iz veleprodajnog skladišta poreznog obveznika.

Budući da je odredbama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate propisano da obveza obračunavanja posebnog poreza na naftne derivate nastaj eu trenutku carinjenja, odnosno nastanka obveze plaćanja carine i drugih uvoznih davanja kad se naftni derivati isporučuju izravno krajnjim potrošačima, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta naplaćuje se pri uvozu naftnih derivata koji se isporučuju krajnjim potrošačima, kako je rečeno u mišljenju Porezne uprave – Središnji ured klasa: 410-19/01-01/305, ur. br.: 513-07/01-2 od 27. lipnja 2001. godine.

Prema tome, porez na dodanu vrijednost koji u trenutku uvoznog carinjenja nije plaćen na iznos trošarine i naknade za financiranje i održavanje javnih cesta, jer e uvoznik naftne derivate smjestio u svoje veleprodajno skladište, potrebno je obračunati pri isporuci naftnih derivata iz veleprodajnog skladišta drugim poduzetnicima ili u maloprodaji.

Odredbom članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.), koji stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća pri uvozu dobara.

Poreznu osnovicu pri uvozu, prema odredbi članka 9. toga Zakona, čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima. Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu biti će uključeni: carina, posebni porezi,pristojbe i slična davanja koja se plaćaju pri uvozu dobara, osim poreza na dodanu vrijednost te troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja nastali do prvog mjesta odredišta u tuzemstvu.

Odredbom članka 6. stavak 3. Zakona o trošarinama propisano da se plaćanje trošarine odgađa na trošarinske proizvode uvezene u skladu s carinskim propisima ako se proizvodi, neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet, smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika. Prema članku 17. stavak 1. istog Zakona plaćanje trošarine se odgađa i na trošarinske proizvode uvezene u skladu sa carinskim propisima, ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet, smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika. Prema članku 17. stavak 1. istog Zakona plaćanje trošarine se odgađa i na trošarinske proizvode uvezene u skladu sa carinskim propisima, ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet, smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika.

Naše je mišljenje da za trošarinske proizvode koji su, sukladno odredbama Zakona o trošarinama, u sustavu odgode plaćanja trošarine ne nastaje isporuka (promet) u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost dok ne dođe do isporuke tih proizvoda iz trošarinskih skladišta drugim poduzetnicima ili u maloprodaji.

Povratak na mišljenja