Obrasci GFI i PD za mikro i male poduzetnike za 2023. godinu

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 27 min
Datum: 14.03.2024

Cijena: 100,00


Na ovom će se webinaru detaljno obrazložiti sva pravila koja su vezana za sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike. Navedena pravila uključuju provedbu svih kontrolno analitičkih postupaka u vezi s evidentiranjem imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila u vezi sa sastavljanjem prijave poreza na dobitak (Obrasca PD). Također će se na primjerima iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike.

Program:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2023. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2023. godinu za mikro i male poduzetnike
  • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2023. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) te obrazaca PD-IPO i PD-DOP za 2023. godinu
predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

  • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
  • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobitak za 2024. godinu
  • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2023. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i Bilješki uz financijska izvješća za 2023. godinu
Predavačica: Jasna VUK, mag. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2023. godinu na primjeru iz prakse
  • Sastavljanje Bilance za 2023. godinu na primjeru iz prakse
  • Sastavljanje Bilješki uz financijska izvješća za 2023. godinu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. veljače 2023. godine.

Cijena video snimke je 100 € (80,0 € + 25 % PDV-a) a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).