Obrazac PDV za prosinac 2022. i novosti u 2023. godini

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 11.01.2023

Cijena: 83,00 EUR
625,36 KNObrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022. godine – 12. Obrazac PDV obveznici PDV-a „dohodaši“ i „dobitaši“ trebaju predati najkasnije do 20. siječnja 2023. godine. U navedenoj prijavi porezni obveznik treba provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu te voditi računa o uobičajenim pravilima sastavljanja svakog Obrasca PDV. To znači da osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a, porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza tijekom 2022. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2023. godinu. Novosti u PDV-u u 2023. godini odnose se na nove porezne knjige i evidencije, priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati i dr.

Na ovom se webinaru objašnjavaju posebnosti sastavljanja 12. Obrasca PDV za 2022. godinu i najvažnije novosti u PDV-u koje se primjenjuju od 1. siječnja 2023. godine.

Program:

Posebnosti pri sastavljanju Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine i novosti u 2023. godini
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Tko su obveznici sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja – prosinac 2022. godine
 • Koje promete, osim izlaznih računa za isporuke dobara i usluga u prosincu 2022. godine, treba evidentirati u Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja
 • Na koga se odnosi obveza usklađenja iskorištenog pretporeza prije izrade Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
 • Ispravak pretporeza pri izlasku iz sustava PDV-a i prelaska na promete oslobođene PDV-a
 • Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima i prema naplaćenim naknadama
 • NOVOSTI u poreznim knjigama i evidencijama od 1. siječnja 2023. godine
 • NOVI uvjet za priznavanje pretporeza iz računa dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama

Posebnosti pri ispunjavanju Obrasca PDV i transakcijama koje se ne uključuju u Obrazac PDV
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Objašnjenja odabranih pozicija Obrasca PDV
 • Transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene transakcije
 • Oporezive transakcije
 • Obračunani pretporez
 • Ostali podatci u Obrascu PDV
 • Primjeri transakcija koje se ne uključuju u Obrazac PDV

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. siječnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 83,00 € (66,40 € + 25 % PDV-a) / 625,36 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 €), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).