Obrazovanje i izobrazba vezani uz obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije

Datum: 27.04.2018, Petak
Klasa: 410-01/18-01/1085
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit u svezi poreznog tretmana troškova obrazovanja i izobrazbe koje Hrvatska liječnička komora (dalje u tekstu: HLK) kao neprofitna, samostalna, neovisna i strukovna organizacija liječnika koja štiti prava i zastupa interese liječnika nadoknađuje svojim članovima, a koja u okviru svojih djelatnosti između ostalog, sukladno člancima 7. i 27. Statuta HLK-a (Narodne novine, broj 16/16) brine za postizanje i održavanje stručne osposobljenosti (edukacije) svojih članova. U istom se, između ostalog, navodi kako je komora s time u svezi, javnim natječajem raspisanim dana 15. ožujka 2018. (a okončanim dana 06. travnja 2018.) pozvala svoje članove - bolničke liječnike da se prijave za dodjelu novčanih sredstava za njihovo inozemno stručno usavršavanje te da su natječajem propisani nužni uvjeti koje svaki kandidat mora ispuniti, a kako bi ostvario pravo na dodjelu novčanih sredstva. Također u upitu se navodi da je novčana sredstva HLK osigurala isključivo iz vlastitih sredstava i da bi kandidat bio obvezan HLK - u dostaviti sve račune i potvrde iz kojih bi jasno i nedvojbeno bilo vidljivo koliki su bili stvarni troškovi koje je on uplatio na ime troškova obrazovanja i izobrazbe. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

      Člankom 39. stavkom 3. točkom 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju primici u naravi -korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. toga Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona.

      Člankom 54. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br.  10/17 i 128/17) propisano je da se primici u naravi iz članka 39. stavka 3. točke 5. Zakona koje davatelji daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici u radnom odnosu odnosno osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona, smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Stavkom 3. toga članka, propisano je da se primicima u naravi iz stavka 1. toga članka ne smatraju primici koje neprofitne organizacije omogućuju svim svojim članovima pod istim uvjetima, a vezani su uz obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije odnosno ispunjavanju svrhe postojanja neprofitne organizacije, osobito: posebna radna ili svečana odjeća obilježena nazivom ili znakom neprofitne organizacije, u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu ili prema statutu neprofitne organizacije, obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima, sistematski kontrolni liječnički pregledi, obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti neprofitne organizacije.      

      Slijedom navedenog, ako HLK kao neprofitna organizacija, omogućuje odnosno podmiruje fizičkim osobama - svojim članovima pod istim uvjetima troškove obrazovanja i izobrazbe, a  koji su u svezi djelatnosti HLK-a odnosno omogućuje svojim članovima primitke koji su vezani uz obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije odnosno ispunjavanje svrhe postojanja neprofitne organizacije sukladno Statutu HLK-a, tako isplaćeni primci ne smatraju se oporezivim primicima uz uvjet da su osigurane vjerodostojne isprave iz kojih se nedvojbeno može utvrditi da se radi o stvarno nastalim troškovima odnosno da su novčana sredstva u cijelosti iskorištena za svrhe obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti neprofitne organizacije (HLK-a). 

Povratak na mišljenja