Obustava rada ugostiteljskih objekata - ugostiteljski objekti koji mogu poslovati do 21. prosinca 2020.

Datum: 30.11.2020, Ponedjeljak
Autor: M.M.H.

Prema odredbi čl. 9. a. Zakona gostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 85/15. - 42/20. – dalje: ZUD), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može odlukom privremeno urediti ili zabraniti rad svih ili pojedinih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata ili ograničiti radno vrijeme pojedinih ili svih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“,, „Restorani“ i „Barovi“, te pružatelja ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na cijelom ili pojedinom području Republike Hrvatske, u uvjetima posebnih okolnosti.

„Posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Prema odredbi čl. 9.a. ZUD-a, za vrijeme važenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  na ugostiteljske objekte koji su obuhvaćeni tom odlukom NE primjenjuju se odredbe glede radnog vremena propisanih ZUD-om.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je 27. studenoga 2020. godine donio  Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Nar. nov., br. 131/20.).


U točki I. Odluke propisano je da obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

Prema točki II. Odluke, stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

Prema točki III. Odluke, nužne epidemiološke mjere koje se nalažu su:

  • zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22,00 sata do 6,00 sati

  • obustava rada ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekata iz skupina „Hoteli“ (vrste: Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel),  „Kampovi“ (vrste: Kamp, Glamping i  Kamp odmorište)  i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente.

Iznimno od navedenih protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food)),  skupine „Catering objekti“ (vrsta: Pripremnica obroka (catering)) i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“ dozvoljena je priprema i dostava hrane i pića.


Navedeni ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

  • osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u ugostiteljski objekt

  • dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

  • dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

  • takozvanim „drive in“ načinom.

Prema točki VI. Odluke, kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

Prema točki VII. Odluke, ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.

Prema točki VIII. Odluke nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.

Prekršajne odredbe:

Prema čl. 46. st. 6. ZUD-a, novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba – obrtnik ako:

  • pruža ugostiteljske usluge suprotno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  dok je takva odluka na snazi (čl. 9.a).

Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za navedeni prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju ponavljanja navedenog prekršaja u istom ugostiteljskom objektu pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 90.000,00 kn.

Za navedeni prekrš turistički inspektor može pravnoj i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u svoti od 2000,00 kn, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1500,00 kn, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.

Povratak na vijesti