Obveza fiskalizacije za inozemno društvo koje u Republici Hrvatskoj ima podružnicu

Datum: 25.10.2021, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/21-01/2265
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik 'A' d.o.o. obratio se s upitom u vezi tumačenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u slučaju inozemnog društva koje u Republici Hrvatskoj ima podružnicu. Naime, porezni obveznik navodi da se u predmetnom slučaju radi o društvu sa sjedištem u Republici Austriji (dalje: Društvo) koje je porezni rezident Republike Austrije u svrhu poreza na dobit te je također u Republici Austriji registrirano za potrebe PDV-a. Društvo obavlja djelatnost trgovine elektroničkom robom te ima u Republici Hrvatskoj podružnicu koja je u skladu sa člankom 2. stavkom 2. Zakona o porezu na dobit obveznik poreza na dobit. Društvo planira uspostaviti prodaju putem interneta kupcima krajnjim potrošačima u Republici Hrvatskoj. Isporuka će se vršiti u Republici Slovačkoj gdje se dobra pakiraju i otpremaju izravno kupcima. Društvo će izdavati fakture hrvatskim kupcima s hrvatskim PDV-om u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se odnose na tzv. „prodaju na daljinu“ i primjenjivati PDV obvezu kroz PDV prijavu u Republici Hrvatskoj. U dodatnom pojašnjenju porezni obveznik je obrazložio da podružnica u svom redovnom poslovanju obavlja marketinšku podršku za Društvo te se u ovom novom planiranom segmentu prodaje putem interneta radi o zasebnom poslovnom poduhvatu gdje Društvo na tržištu nastupa potpuno samostalno te podružnica ni na koji način nije uključena u predmetni poslovni model.

Sukladno navedenom porezni obveznik postavlja pitanje je li Društvo obvezno primijeniti fiskalizaciju na prodaju putem interneta uzimajući u obzir da se radi o prodaji na daljinu pri čemu predmetna podružnica nije uključena u ovu prodaju dobra odnosno je li Društvo koje obavlja prodaju na daljinu kupcima u Republici Hrvatskoj, zbog čega je dužno obračunavati hrvatski PDV, obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom samo zato što u Republici Hrvatskoj ima podružnicu koja je obveznik poreza na dobit.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Prema članku 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu (Narodne novine, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) obveznikom fiskalizacije smatra se pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit.

Prema članku 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident). Prema članku 15. istog Zakona porezna osnovica poslovnih jedinica nerezidenata jest dobit utvrđena prema tom Zakonu koja se može pripisati poslovnoj jedinici u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju porezne osnovice, dobit poslovne jedinice mora odgovarati onoj dobiti koju bi ostvarila poslovna jedinica kad bi bila zasebno i nezavisno društvo koje se bavi istim ili sličnim poslovanjem pod istim ili sličnim okolnostima, te kad bi poslovala potpuno samostalno s društvom čija je poslovna jedinica, pritom uzimajući u obzir obavljene funkcije, imovinu koju koristi te sve rizike koje je preuzela bilo kojim putem. Pri utvrđivanju dobiti poslovne jedinice priznaju se rashodi nastali za potrebe stalne poslovne jedinice, uključujući opće upravne i administrativne rashode, bilo da su nastali u tuzemstvu ili inozemstvu.

Nadalje, kako je navedeno u dopisu i dodatnom pojašnjenju, predmetna podružnica nije uključena u prodaju putem interneta odnosno Društvo prodaju putem interneta obavlja izravno. Podružnica ne vrši prodaju robe u trenutnom poslovnom modelu veleprodaje već robu prodaje isključivo Društvo. Jednako tako podružnica neće prodavati robu niti u planiranoj prodaji putem interneta. U novom planiranom segmentu prodaje putem interneta, radi se o zasebnom poslovnom poduhvatu gdje Društvo na tržištu nastupa potpuno samostalno te podružnica ni na koji način nije uključena u poslovni model.

Dakle, ako se radi o poslovanju na prethodno naveden način tada Društvo ne podliježe obvezama propisanim Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.​

Povratak na mišljenja