Obveza obračuna zateznih kamata

Datum: 24.08.2021, Utorak
Autor: H. V.

Ima li vjerovnik obvezu obračunati zateznu kamatu u slučaju dužnikova kašnjenja sa plaćanjem?

Zakon o obveznim odnosima predviđa da dužnik koji kasni s plaćanjem nekog duga, osim glavnice, duguje i kamatu (zateznu). To znači da je zatezna kamata obvezna za dužnika.

S druge strane, postavlja se pitanje je li vjerovnik obvezan obračunati zateznu kamatu i što ga na to obvezuje. U odgovoru na to pitanje treba poći od zakonske odredbe koja obvezuje dužnika, ali ne i vjerovnika. To zapravo znači da vjerovnik ima pravo na zateznu kamatu (tj. na obračun zatezne kamate), ali ne mora ju obračunati dužniku.

Više o obračunu zateznih kamata sa primjerima, zastari potraživanja kamata te poreznom motrištu zateznih kamata u članku koji je objavljen u časopisu PiP br. 7 i 8/21, str. 149.

Povratak na vijesti