Obveza plaćanja PDV-a na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem stjecanja bez osnove

Datum: 16.03.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/539
Davatelj: Porezna uprava


Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem, kako je navedeno, stjecanja bez osnove. U upitu se navodi da se radi o situaciji kada osoba bez valjanog pravnog osnova koristi poslovni prostor nakon isteka ili otkaza ugovora o zakupu. Nadalje, navedeno je da je bivši zakupodavac u sudskom postupku ostvario naknadu štete zbog stjecanja bez osnove u visini mjesečne zakupnine za predmetni poslovni prostor sukladno, kako se navodi, odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08. i 125/11.) koje reguliraju izvanugovorne odnose i naknadu štete. Navedeno je da se radi o naknadi štete do koje je došlo zbog upotrebe tuđe stvari u svoju korist. Postavljeno je pitanje postoji li obveza obračuna i plaćanja PDV-a na iznos naknade štete zbog korištenja poslovnog prostora bez valjanog pravnog osnova, obzirom na činjenicu da je poslovni prostor korišten bez ugovora ili po isteku ili otkazu ugovora za cijelo vrijeme trajanja sudskog postupka te do iseljenja.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
PDV mora plaćati porezni obveznik koji obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat te djelatnosti. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda. Napominjemo da je PDV-a sukladno čl. 40. st. 1. t. l) Zakona oslobođen najam stambenih prostorija, dok je zakup poslovnih prostora oporeziv PDV-om.
 
Prema odredbama čl. 25. st. 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Stavkom 3. istoga članka Zakona propisano je da za procjenu da li se radi o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće je da li su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. navedenog članka Pravilnika.
 
Kada se radi o obračunu štete, treba odrediti o kakvom se odnosu radi između tražitelja štete i počinitelja štete. Obzirom na navode u upitu da je poslovni prostor korišten (bez ugovora ili po isteku ili otkazu ugovora) za cijelo vrijeme trajanja sudskog postupka te do iseljenja, zaključujemo da je u konkretnom slučaju obavljena isporuka, odnosno obavljena usluga, te se ne nadoknađuje učinjena šteta sukladno odredbama čl. 25. Pravilnika. Slijedom navedenog, mišljenja smo da se u predmetnom slučaju radi o plaćanju zakupnine za korištenje poslovnog prostora za razdoblje korištenja bez ugovora ili po isteku ili otkazu ugovora, za koju je zakupodavac obvezan obračunati i platiti PDV u skladu s odredbama Zakona.
 
Napominjemo da zakupodavac iz te naknade (zakupnine) u kojoj je sadržan PDV obračunan po stopi 25% iznos PDV-a izračunava primjenom preračunane stope PDV-a koja iznosi 20%.
 

Povratak na mišljenja