Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kod statusne promjene stranih trgovačkih društava

Datum: 26.11.2014, Srijeda
Klasa: 410-20/14-01/44
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit zajedničkog odvjetničkog ureda iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u statusnim promjenama stranih trgovačkih društava, te postoji li obveza podnošenja prijave Poreznoj upravi činjenice promjene imena trgovačkog društva koje i nadalje nastavlja u pravnom prometu poslovati pod istim poreznim
brojem.
Prema odredbama čl. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 153/02. i 22/11. - dalje: Zakon) domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Prema čl. 4. Zakona predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj, pa tako i stjecanje temeljem unosa nekretnine u trgovačko društvo.
Nastanak porezne obveze ispostavi Porezne uprave na području koje se nekretnina nalazi mora se prijaviti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Stranoj pravnoj osobi kojoj je za stjecanje nekretnine na području Republike Hrvatske potrebna suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa porezna obveza nastaje u trenutku dobivanja te suglasnosti (čl. 17. Zakona).
U čl. 12. Zakona propisano je u kojim se slučajevima ne plaća porez na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina se ne plaća kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava, u smislu Zakona o trgovačkim društvima, te u postupku razdvajanja trgovačkog društva u više trgovačkih društava. Međutim, važnim smatramo za istaknuti da se navedena porezna oslobođenja mogu koristiti samo za statusne promjene prema Zakonu o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.) prema kojem je propisano da je trgovačko društvo pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni navedenim Zakonom. Trgovačka društva su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje.
U pogledu obveze prijave činjenice promjene imena trgovačkog društva Poreznoj upravi ističemo slijedeće.
U skladu s odredbom članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08., dalje: Zakon o OIB-u) osobni identifikacijski broj definiran je kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
Nadalje, odredbom čl. 2. st. 3. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 1/09., 117/10. i 125/13., dalje: Pravilnik) propisano je da se osobni identifikacijski broj dodjeljuje obvezniku broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja.
Odredbom čl. 29. Pravilnika propisano je da Potvrdom obveznik broja dokazuje svoj osobni identifikacijski broj. Odredbom čl. 33. Pravilnika propisano je da iznimno od čl. 32. Pravilnika, ako obveznik broja promijeni ime i/ili prezime i naziv, Ministarstvo financija - Porezna uprava dostavit će novu Potvrdu obvezniku broja putem nadležnog tijela koje upisuje promjenu, u trenutku upisa promjene.
Prema odredbama čl. 14. st. 1. i 2. Pravilnika Ministarstvo financija - Porezna uprava vodi evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima, koja uz osobni identifikacijski broj, ime, prezime/naziv osobe sadrži i podatke nužne za identifikaciju osoba, na temelju zahtjeva korisnika broja o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, preuzetih od nadležnih tijela i pravnih osoba iz čl. 8. Zakona o OIB-u te od drugih službenih evidencija.
Slijedom navedenog određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj prati osobu za vrijeme cijelog "životnog" ciklusa, te se isti ne mijenja bez obzira na promjene koje prate osobu. U ovom konkretnom slučaju dolazi do pripajanja jedne strane pravne osobe drugoj stranoj pravnoj osobi koja uz navedenu promjenu mijenja i naziv. Navedeno znači da se OIB ne mijenja, ali se mijenjaju podaci unutar OIB-a. S obzirom da strana pravna osoba mijenja svoj naziv, potrebno joj je izdati novu Potvrdu o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.
S obzirom na navedeno kako bi se stranu pravnu osobu moglo točno i nedvojbeno identificirati na način da je prepoznatljiva svim tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj, te kako bi joj se izdala nova Potvrda nužno je da ista navedene promjene odnosno pripajanje te promjenu naziva prijavi nadležnoj ispostavi Porezne uprave određenoj prema čl. 8. Pravilnika.
 

Povratak na mišljenja