Obveza predaje Obrasca e-trgovina do 20. siječnja 2022. godine

Datum: 18.01.2022, Utorak
Autor: LJ.M.

U skladu s čl. 163. st. 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 73/21.) porezni obveznici koji obavljaju prodaju dobara i usluga na daljinu trebaju za razdoblje cijele 2021. godine Poreznoj upravi predati Obrazac e-trgovina - Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU. Obrazac treba predati elektronskim putem najkasnije do 20. siječnja 2022. godine.

Iako iz odredbe propisa ne proizlazi izravno na koga se sve obveza odnosi, naše je mišljenje da Obrazac e-trgovinu trebaju predati samo oni obveznici koji su u tijeku 2021. godine ostvarili prodaju dobara i usluga na daljinu u svoti manjoj od 77.000,00 kn. Navedeno proizlazi iz Obavijesti Porezne uprave koja je objavljena na mrežnoj stanici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr, datum 18. svibnja 2021. godine.

Napominjemo, ako je porezni obveznik od prodaje dobara i usluga na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u Europskoj uniji u tijeku 2021. godine ostvario isporuke u svoti preko 77.000,00 kn, bio je obvezan predati Obrazac e-trgovina najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag od 77.000,00 kn.

Kako treba ispuniti Obrazac e-trgovina može se vidjeti u časopisu RRiF br. 7/21., str. 18., a o predaji prve prijave u posebnom postupku OSS-a može se detaljno pročitati u časopisu RRiF br. 10/21., str. 109.

Povratak na vijesti