RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odbijanje e-prijave

Predmet: Kada ovlaštena osoba HZMO-a odbije e-prijavu, a obveznik otkloni nedostatke i Zavodu dostavi novu prijavu u zakonom propisanom roku, kao datum primanja prijave u Zavodu računat će se datum primanja odbijene e-prijave.

Broj presude: Gž-2417/2016., od 18. listopada 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Nadalje, odredbom članka 19. stavka 3. i 4. Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (NN 159/13, 22/15, 57/15) propisano je da će Zavod odbiti e-prijavu i obavijestiti obveznika iz članka 14. ovog Pravilnika o razlozima odbijanja e-prijave ako ovlaštena osoba Zavoda tijekom postupka obrade e-prijave utvrdi da 1. obveznik nije Zavodu dostavio svu potrebnu dokumentaciju, odnosno dokumentaciju odgovarajuću za uporabu, 2. je podatak u e-prijavi neispravno popunjen ili je netočan, te kada ovlaštena osoba Zavoda odbije e-prijavu, a obveznik otkloni nedostatke i Zavodu dostavi novu prijavu u zakonom propisanom roku, kao datum primanja prijave u Zavodu računat će se datum primanja odbijene e-prijave.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)