RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

Predmet: Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava.

Broj presude: Revr 2119/2015-2

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Predmetno potraživanje ima karakter potraživanja po osnovi rada s obzirom na to da je tužiteljica u slijed postupanja tuženika bila na bolovanju zbog kojeg je primala naknadu plaće u manjem iznosu plaće koju bi ostvarila da je radila. S obzirom na to da se u skladu s odredbom čl. 90. st. 5. Zakona o radu plaćom smatra plaća u bruto iznosu, valjalo je zatraženu naknadu štete dosuditi prema razlici do visine plaće u bruto iznosu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)