Odgovornost za naknadu štete


Predmet: Ako je kreditna tražbina osigurana hipotekom na nekretnini koja je već opterećena s uknjiženim založnim pravom za korist trećih osoba postoji odgovornost bankarske ustanove ako nije upotrijebljena pažnja dobrog gospodarstvenika prilikom utvrđivanja vrijednosti opterećene nekretnine.

Broj presude: Gž-405/2023-2, od 19. travnja 2023. , od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

6 Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što njegovo potraživanje iz Ugovora o dugoročnom kreditu kojeg je kao kreditor u njegovo ime i za njegov račun zaključio tuženik sa obrtom kao korisnikom kredita nije osigurano u skladu sa Ugovorom o poslovnoj suradnji na zajedničkom formiranju poduzetničkih pothvata i obavljanju komisionih bankarskih poslova i usluga Dodatka tom ugovoru te Odlukom o odobravanju predmetnog kredita jer nekretnina na kojoj je osnovana hipoteka zbog premale tržišne vrijednosti nije adekvatno sredstvo osiguranja te je predmetna hipoteka upisana na trećem mjestu po redu namirenja zbog čega tužitelj nije bio u mogućnosti podmiriti svoju tražbinu 7 Prvostupanjski je sud utvrdio da tuženik kao bankarska ustanova nije upotrijebio dužnu niti stručnu pažnju kod ispunjavanja ugovorom preuzetih obveza prema tužitelju kao nalogodavcu čime je tužitelju uzrokovao štetu u visini odobrenog kredita uvećanog za redovne i zatezne kamate koji tužitelj nije mogao naplatiti prodajom založene nekretnine jer je njezina vrijednost bila daleko niža od vrijednosti upisanih zaloga i to ne samo u vrijeme ovrhe već i u vrijeme ugovaranja kreditne obveze kada su prema procjeni vještaka sve nekretnine zalogodavca na istoj čestici vrijedile manje od plasiranog kredita Nadalje je prvostupanjski sud utvrdio da je tužitelj pretrpio štetu u iznosu visine kredita jer mu je u tom iznosu odobren kredit a koji prema podacima ovršnog postupka tužitelj nije uspio namiriti a koja visina štete mu je postala poznata primitkom rješenja o namirenju kojim je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu