Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

Datum: 28.01.2022, Petak
NN br. 12/2022

Odlukom se uređuje dodjela beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te način i kriteriji za podnošenje zahtjeva, isplata i način povrata zajma.

Ova Odluka stupa na snagu 29. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise