Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slunja

Datum: 14.12.2022, Srijeda
NN br. 146/2022

Izmijenjene su pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Slunja (Nar. nov., br. 128/17.). Prirez porezu na dohodak (5 %) i porez na potrošnju (3 %) nisu promijenjeni.

Povratak na nove propise