Odluka o općinskim porezima Općine Lećevica

Datum: 01.08.2022, Ponedjeljak
NN br. 89/2022

Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Lećevica.

Općinski porezi su:

  1. Porez na potrošnju (3 %)
  2. Porez na kuće za odmor
  3. Porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Lećevica od 14. prosinca 2001. godine.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise