Odluka o poništenju Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Splita

Datum: 29.12.2021, Srijeda
NN br. 145/2021

Poništava se Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Splita (Nar. nov., br. 120/21.) kojom je bilo predviđeno smanjenje prireza porezu na dohodak i ukidanje poreza na potrošnju u 2024. godini.

Povratak na nove propise