Odluke u vezi neoporezivih isplata

Datum objave/ažuriranja: 12.01.2022, Srijeda
Autor: I.M.K.

U nastavku dajemo prikaz odluka za neke od neoporezivih primitaka radnika i primitaka koji se ne smatraju dohotkom uz napomenu da je tekst odluka neiscrpan te služi u navedenim primjerima služi kao skica koja se treba prilagoditi svakom društvu pojedinačno.

Stipendije

Na temelju čl. 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 115/16. – 138/20.) i čl. 6.st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/17. – 1/21.), društvo __________ iz __________, dana______ XXXX. donosi


ODLUKU O STIPENDIRANJU


Studenta/ce __________ iz ___________, koji/a je na redovnom školovanju na

_________(naziv srednje, više, visoke škole ili fakulteta)__________

Odobrava se stipendija u svoti od 1.750,00 kn mjesečno za razdoblje od 4 (godine), a isplata stipendije počinje nakon što student:

  • uruči isplatitelju potvrdu o upisu na redovno školovanje početkom svake školske godine 
  • dostavi pisanu izjavu da ne prima stipendiju kod drugog isplatitelja ili ako prima, da navede svotu stipendije koju mu isplaćuje drugi isplatitelj. 

Direktor

________________

Darovanje za zdravstvene potrebe

Trgovačko društvo __________ iz _________., u skladu s čl. 8. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 32/20.) donosi: 

ODLUKU

o darovanju za zdravstvene potrebe

Za fizičku osobu ______________ (ime i prezime) za _____________________________________ (navesti svrhu) u svoti od ___________ kn.

Trgovačko društvo uplatiti će novčana sredstva izravno na račun zdravstvene ustanove na temelju računa za troškove operacije.

Darovatelj daruje obdareniku svotu potrebnu za namirenje zdravstvenih potreba bez ikakve protučinidbe.

U ________, dana _________ 20__. godine. 

Direktor

__________

Nadoknada troškova smještaja

a)  kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj:


U skladu s čl. 7. st. 2. t. 36. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/17. – 1/21.)

trgovačko društvo __________ iz ___________, dana ______ 20__. godine donosi sljedeću

ODLUKU 

o isplati nadoknade troškova smještaja

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo radnika na nadoknadu troškova smještaja kako slijedi: 

1.Radniku/ci______________ mjesečno će se isplaćivati __________ kn 

Navedenim radnicima isplaćivati će se nadoknade na tekući račun do kraja mjeseca za tekući mjesec počevši od mjeseca u kojemu je donesena ova odluka. 

Radnici se obvezuju prijaviti sve promjene u vezi s troškom smještaja i dostavljenim ugovorom. 

    Direktor 

_______________b)  kada poslodavac ugovori smještaj s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem


U skladu s čl. 7. st. 2. t. 36. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/17. – 1/21.) trgovačko društvo __________ iz ___________, dana ______ 20__. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o podmirivanju troškova smještaja

1.Za radnika/cu_________________ mjesečno će se podmirivati trošak smještaja u svoti od  __________ kn 

Za navedene radnike troškovi usluga smještaja isplaćivati će se izravno najmodavcima na njihov žiro račun. 

Radnici se obvezuju prijaviti sve promjene u vezi s troškom smještaja.

    Direktor

_____________c)    ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca


U skladu s čl. 7. st. 2. t. 36. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/17. – 1/21.) trgovačko društvo __________ iz ___________ (dalje: Poslodavac), dana ______ 20__. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o organizaciji troškova smještaja kod poslodavca

Ovom Odlukom Poslodavac se obvezuje organizirati smještaj sljedećim radnicima:

1.Radniku/ci______________

Radnici će biti smješteni u stanu koji je imovina Poslodavca, na adresi __________.

Radnici sami podmiruju troškove režija.

    Direktor

____________U navedenom primjeru režije podmiruju radnici, međutim, ako bi društvo snosilo trošak režija za radnika, takva isplata bi predstavljala plaću u naravi te bi društvo bilo u obvezi obračunati poreze, prirez i doprinose iz bruto primitka u naravi i doprinose na bruto primitak.  

Nadoknada troškova prehrane

a) paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane


Na temelju čl. 7. st. 2. t. 34. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/17. – 1/21.)   trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU 

o isplati paušalne nadoknade za podmirivanje troškove prehrane 

1.Radniku/ci______________ isplatiti će se paušalna nadoknada za podmirivanje troškova prehrane u svoti od __________ kn 

Nadoknade troškova isplatit će se na tekući račun radnika odmah nakon donošenja odluke. 

Direktor 

____________


Poslodavci mogu donijeti odluku kojom će obuhvatiti sve radnike ili radnike pojedinih odjela. 


b) nadoknada troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije


Na temelju čl. 7. st. 2 t. 35. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/17. – 1/21.) trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU

o nadoknadi troškova prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije 

Nadoknada troškova prehrane biti će osigurana radnicima iz:

1.    Odjela proizvodnje

2.    Odjela logistike

Radnici ostalih odjela obuhvaćeni su Odlukom o isplati paušalne naknade za troškove prehrane do 5.000,00 kn godišnje.

Radnicima se nadoknađuje trošak prehrane iz restorana __________ s kojim društvo ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji. 

Društvo podmiruje isključivo trošak obroka (bez pića) i to u svoti do 12.000,00 kn s PDV-om na godišnjoj razini po radniku. 

Direktor

________________Naknada troškova vrtića

Na temelju čl. 7. st. 2. t. 37. i st. 40. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.) trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU

 o isplati nadoknade troškova redovne skrbi djece radnika

Odlukom se utvrđuje isplata neoporezive nadoknade troškova redovne skrbi djeteta radniku _______________ u svoti od ________ kn mjesečno.  

Navedena svota odnosi se na nadoknadu troška za redovan program  na temelju primljenih uplatnica i izjave radnika. 

Isplata će se obaviti odmah nakon donošenja ove Odluke. Prilog ovoj Odluci su preslike uplatnica i izjava radnika. 

Direktor 

__________

Prigodne nagrade

    naknada za godišnji odmor (regres):


Na temelju čl. __ Društvenog ugovora te čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. i – 32/20.) i čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.) trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU

o isplati naknade za godišnji odmor

Naknada za godišnji odmor kao dio prigodne nagrade isplatiti će se svim radnicima u svoti od __________ kn po radniku.

Direktor

__________    božićnica i dar za dijete


Na temelju čl. __ Društvenog ugovora te čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. i – 32/20.) i čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.) trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU 

o isplati božićnice i dara za dijete

Božićnica kao dio prigodnih nagrada isplatit će se radnicima društva: 

1. ______________

2. ______________ 

u svoti od __________ kn svakome radniku, na tekući račun. 

Dar djetetu do 15 godina života isplatit će se sljedećim radnicima: 

1. ______________

2. ______________ 

u svoti od _____ kn svakom radniku na tekući račun. 

Kao dokaz da dijete do 31. prosinca 2022. godine neće navršiti 16 godina, uz Odluku su priloženi rodni listovi djece.

Direktor

__________Nagrada za radne rezultate

Na temelju čl. ___ Društvenog ugovora i čl. 7. st. 2. točka 32 Pravilnika o porezu na dohodak Nar. nov. (10/17. -1/21.), trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU

o isplati novčane nagrade za radne rezultate za 2022. godinu

1. Trgovačko društvo će radnicima koji su cijelu godinu zaposleni u društvu isplatiti nagradu za radne rezultate u iznosu od _______ kn 

2. Radnicima koji su zaposleni u društvu tokom godine, nagrada će se isplatiti razmjerno mjesecima koje su ti radnici proveli u radnom odnosu

Direktorica    

____________


Kriteriji za isplatu nagrade se mogu i drugačije postaviti te se nagrada se može isplaćivati na mjesečnoj ili višemjesečnoj razini. Također, nagrada se može isplatiti svim radnicima neovisno o tome koliko su zaposleni u društvu a isto tako nema obveze isplate svim radnicima.


Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Na temelju čl. __ Društvenog ugovora trgovačko društvo ______________ iz ____________ u skladu s čl. 7. st. 2. točke 31. Pravilnika o porezu na dohodak Nar. nov. (10/17. -1/21.), dana _______ 20__. godine donosi

ODLUKU 

o korištenju privatnog automobila u službene svrhe

1.    S obzirom da društvo nema službeno vozilo, radniku ___________, voditelju odjela prodaje, odobrava se korištenje privatnog automobila u službene svrhe

2. Radnik je obvezan voditi evidenciju putem obrazaca za loko vožnju u kojem će bilježiti početno i završno stanje brojila za svaku relaciju na koju ide u svrhu obavljanja službenih poslova za društvo, prijeđene kilometre te će mu se na temelju ispunjenih obrazaca za svaki mjesec isplatiti novčana naknada u svoti 2,00 kn po prijeđenom kilometru.  

Direktorica    

______________


Potpora za novorođenče

Na temelju čl. __ Društvenog ugovora i čl. 7. st. 2. točka 32 Pravilnika o porezu na dohodak Nar. nov. (10/17. -1/21.), trgovačko društvo ____________, dana _______ 202__. godine donosi ovu:

ODLUKU

o isplati potpore za novorođenče

1. Društvo će radniku ___________ isplatiti potporu za novorođenče u svoti od __________ u novcu i/ili _________ kn u naravi. 

2. Radnik se obvezuje dostaviti poslodavcu izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete

Direktorica

_____________


Odluka može glasiti i samo na isplatu u novcu i samo na isplatu u naravi. Poslodavac sam odlučuje koliko će neoporezive svote isplatiti. 

Povratak na stručne informacije