Određene djelatnosti koje bi 1. srpnja 2013. trebale ući u sustav PDV-a

Datum: 28.06.2013, Petak
Autor: K.H.J.

Neočekivano u odnosu na oslobođenje od PDV-a, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13.) uvodi u obveznike tog poreza nekoliko do sada oslobođenih djelatnosti. Sukladno čl. 39., st. 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti (Nar. nov., br. 73/13.), te čl. 64. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13.), obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju isporuke iz čl. 39. st. 1. t. b), g), h), i), l), m) i n) Zakona ne mogu primjenjivati oslobođenje od PDV-a.

Riječ je o obveznicima poreza na dobitak koji obavljaju sljedeće djelatnosti: 
• bolnička i medicinska njega i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode,
• usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode,
• usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode,
• obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve,
• usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe čiji su ciljevi političke, sindikalne, vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi obavljaju svojim članovima u njihovom zajedničkom interesu u zamjenu za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih osoba, pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja,
• usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju,
• usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi, i dr.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a ne primjenjuje se za isporuke navedenih dobara ili usluga, ako te isporuke dobara ili usluga nisu neophodne za isporuke oslobođene PDV-a ili ako je njihova osnovna svrha ostvarenje dodatnih prihoda za navedene osobe, obavljanjem isporuka kojima izravno konkuriraju isporukama poreznih obveznika koji obračunavaju PDV. Kriterije koje je predvidio čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u, Pravilnik ne uzima u obzir tako da proizlazi veći broj poreznih obveznika. Opširnije o navedenome pročitajte u slijedećem broju RRiF-a.

Povratak na vijesti