Određivanje dana tjednog odmora na dan blagdana

Datum: 08.02.2019, Petak
Klasa: 110-01/19-01/20
Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Odredbe čl. 75. st. 3. i 4. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17.) određuju kako tjedni odmor radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi. Ako radnik ne može koristiti navedeni odmor u trajanju propisanom stavcima 1. i 2. istog članka, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora po okončanju razdoblja koje bi proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.

Slijedom navedenom, mišljenja smo kako je dopušteno korištenje tjednog odmora u druge dane, osim izrijekom „nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi“, međutim, takva pravna mogućnost može se koristiti samo iznimno i to za pojedine radnike kod kojih u konkretnom slučaju ne bi bilo moguće redovito urediti tjedni odmor sukladno st. 3. čl. 75. Zakona o radu.

Vezano za dio traženja mišljenja primjene upravne mjere za donošenje obračuna dugovane, a neisplaćene naknade plaće, navodimo kako smatramo da se ista može primijeniti za slučaj povrede odredbe Zakona o radu o tjednom odmoru.

Povratak na mišljenja