OIB općine i načelnika općine u postupku ovrhe

Datum: 04.11.2015, Srijeda
Klasa: 417-01/15-01/88
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit odvjetničkog društva iz dostavnog popisa u vezi korištenja ispravnog osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) u postupku ovrhe. Naime, odvjetničko društvo iz dostavnog popisa navodi kako kao zakonski zastupnici ovrhovoditelja trebaju provesti postupak ovrhe na jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, u provođenju postupka ovrhe problem predstavlja činjenica kako su se u pravnom prometu koristila dva OIB-a i to OIB općinskog načelnika te OIB općine. Odvjetničko društvo iz dostavnog popisa ovršnu ispravu ima na OIB načelnika općine te nisu u mogućnosti provesti naplatu tražbine pri FINA-i.
U skladu s čl. 5. t. 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br.  60/08., u nastavku: Zakon) obveznici OIB-a, kojima se OIB određuje i dodjeljuje smatraju se, među ostalim i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.
Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., u nastavku: Zakon o JLP(R)S) općina, grad i županija su pravne osobe. U skladu s navedenim općini, gradu i županiji kao obveznicima OIB-a određuje se i dodjeljuje OIB.
Iako se pravnim osobama u smislu Zakona o JLP(R)S smatraju općina, grad i županija, u praksi su se matični brojevi (MB) dodjeljivali predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tako su i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svoje poslovanje i evidencije vezivale uz matični broj (MB) predstavničkih i izvršnih tijela odnosno uz načelnika, poglavarstvo, gradonačelnika te župana.
S tim u vezi proizašao je problem prilikom utvrđivanja ispravnog OIB-a za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedena problematika riješena je upravo u skladu sa zakonskim odredbama i to način da kao pravne osobe istupaju isključivo općina, grad i županija.
Člankom 18. Zakona propisano je, među ostalim, kako do određivanja i dodjeljivanja OIB-a pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, a najkasnije do kraja 2010.  ostaje u primjeni matični broj (MB).
S obzirom na navedeno postojanje već dodijeljenih matičnih brojeva (MB) predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ograničilo se do kraja 2010. godine s ciljem da od trenutka pune primjene OIB-a odnosno od 1. siječnja 2011.  kao pravna osoba jedino istupa sama općina, grad i županija.
Prema tome do kraja 2010.  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebale su izvršiti prijenos svih djelatnosti s matičnih brojeva (MB) i OIB-ova predstavničkih i izvršnih tijela na matične brojeve (MB) i OIB-ove općina, gradova i županija.
Općina, grad i županija obvezni su u poslovanju i službenim evidencijama koristi matični broj (MB) i OIB koji su im određeni i dodijeljeni kao pravnim osobama.
U skladu s navedenim u postupcima koji se vode pred tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj,  a tako i u postupku ovrhe, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste se OIB-om koji im je određen i dodijeljen kao pravnim osobama, odnosno OIB-om općine, grada ili županije, a ne OIB-om predstavničkog ili izvršnog tijela.

Povratak na mišljenja