OIB za strane državljane koji su članovi udruga u RH

Datum: 19.03.2015, Četvrtak
Klasa: 410-01/15-01/853
Davatelj: Porezna uprava

Je li strani državljani bez prebivališta i boravišta na području Republike Hrvatske s obzirom da su članovi udruge iz Republike Hrvatske moraju imati osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB).
Podnositelj upita navodi kako je novim Zakonom o udrugama propisano da popis članova udruge mora sadržavati i podatak o njihovom OIB-u.
S obzirom na navedeno, podnositelja upita zanima da li se u takvim slučajevima stranim državljanima može odrediti i dodijeliti OIB te koja je procedura.
Člankom 5. t. 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08., u nastavku: Zakon) propisano je kako se obveznicima OIB-a, kojima se OIB određuje i dodjeljuje, među ostalim smatraju i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje.
U skladu s čl. 28. st. 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 1/09., 117/10. i 125/13.) smatra se da je povod za praćenje nastao ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.
U skladu s čl. 5. t. 3. Zakona službena evidencija podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i o imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja.
Nadalje, čl. 12. st. 3. i 4. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.) propisano je kako je udruga dužna voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Slijedom citiranih zakonskih odredbi popis članova udruge smatra se službenom evidencijom te se ista mora voditi isključivo putem OIB-a kao stalne i obvezne oznake svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Prema tome strane fizičke osobe koje se upisuju u popis članova udruge, moraju imati određen i dodijeljen OIB.
Ukoliko strana fizička osoba nema već određen i dodijeljen OIB, mora zatražiti njegovo određivanje i dodjeljivanje. Određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranim osobama provodi se u skladu s odredbama čl. 14. Pravilnika.
Dokumentaciju koju je strana fizička osoba obvezna dostaviti za potrebe određivanja i dodjeljivanja OIB-a može se pronaći na linku http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx.
 

Povratak na mišljenja