Oporezivanja porezom na dodanu vrijednost krvnih pripravaka

Datum: 17.07.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/17-02/193
Davatelj: Porezna uprava

      Navedenim dopisom dostavili ste nam upit u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) krvnih pripravaka koji se ne izdaju na liječnički recept i nemaju odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: HALMED), obzirom na, kako navodite, izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu Zakon o PDV-u). Nadalje ste naveli da su na Listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova HZZO-a) iskazane cijene krvnih pripravaka bez PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u. Obzirom na naše odgovore KLASA: 410-19/14-01/492, URBROJ: 513-07-21-01/14-3 od 9. listopada 2014. i KLASA: 410-19/14-01/07, URBROJ: 513-07-21-01/15-2 od 8. siječnja 2015. postavljeno je pitanje da li se oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 39. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u može primijeniti na krvne pripravke. 
      Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      U vezi oporezivanja lijekova sniženom stopom PDV-a od 5% smo se očitovali odgovorom KLASA: 410-19/14-01/07, URBROJ: 513-07-21-01/15-2 od 8. siječnja 2015. u kojem smo, između ostalog, naveli:
„Odredbama članka 38. stavka 2. točke d) Zakona i članka 47. stavka 1. točke d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV po sniženoj stopi 5% plaća na lijekove koji se izdaju na liječnički recept prema odobrenju nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode prema posebnim propisima. Navedenim lijekovima smatraju se i lijekovi utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova HZZO-a.“
      Napominjemo da su 1. siječnja 2015. stupile na snagu odredbe Zakona o PDV-u i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) o primjeni stope PDV-a od 5% na lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode (HALMED, Europska komisija). Navedeno uključuje i lijekove sa Liste lijekova HZZO-a. 
      Nadalje, prema odredbama članka 39. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u i članka 52. Pravilnika o PDV-u PDV-a su oslobođene isporuke ljudskih organa i krvi, obavljene u svrhu liječenja prema posebnim propisima, te isporuke majčinog mlijeka.
      Lijek iz ljudske krvi ili ljudske plazme je, sukladno odredbama članka 3. točke 12. Zakona o lijekovima (Narodne novine broj 76/13 i 90/14) industrijski proizveden lijek, koji se temelji na sastojcima krvi kao što su: albumin, čimbenici zgrušavanja i imunoglobulini ljudskog podrijetla, uzimajući u obzir načelo samodovoljnosti u opskrbi ovim lijekovima.
      „Krv“ je krv prikupljena od davatelja krvi u antikoagulantnu otopinu za preradu u krvne pripravke za transfuzijsko liječenje ili za daljnju preradu sukladno odredbama članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o krvi i krvnim pripravcima (Narodne novine broj 79/06 i 124/11). Odredbama točaka 4. i 5. istog članka navedenog Zakona o krvi i krvnim pripravcima je propisano da je „krvni sastojak“ dio krvi prikupljene od davatelja (eritrociti, leukociti, trombocit, plazma) te da je „krvni pripravak“ bilo koji terapijski pripravak za transfuzijsko liječenje proizveden iz ljudske krvi ili krvnog sastojka.
      Prema navedenom, lijekovi koji se proizvode iz ljudske krvi koji se izdaju na liječnički recept i imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode te lijekovi iz ljudske krvi koji su na Listi lijekova HZZO-a podliježu oporezivanju stopom PDV-a od 5% sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o PDV-u.
      Slijedom navedenog, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u se može primijeniti na isporuke krvnih sastojaka kao što su krvna plazma i krvne stanice ljudskog podrijetla (eritrociti, leukociti i trombociti), obavljene u svrhu liječenja prema posebnim propisima, ali se ne može primijeniti na isporuku krvnih pripravaka.

Povratak na mišljenja