Oporezivanja stanova u novogradnji

Datum: 30.12.2014, Utorak
Klasa: 410-01/14-01/3056
Davatelj: Porezna uprava

U vezi upita upućenog s e-mail adrese u vezi oporezivanja stanova u novogradnji koje prodaje pravna osoba te hoće li kupac osim poreza na promet nekretnina koji plaća kod kupnje nove nekretnine, od 1. siječnja 2015.  platiti još neke dodatne poreze.
 
Izmjene u vezi oporezivanja nekretnina obuhvaćene su odredbom čl. 143. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13. Rješenje USRH i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da odredbe čl. 40. st. 1. t. j) i k) i st. 4. te čl. 75. st. 3. t. c) Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.
       
Navedenim odredbama Zakona koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2015. godine propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kod isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze nakon prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuke kod kojih je od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke proteklo više od dvije godine.
      
Sukladno navedenom, isporuke građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuke kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine bit će oporezive PDV-om po stopi 25%.
      
Nadalje, za oporezivanje isporuka nekretnina od 1. siječnja 2015.  više neće biti važno je li neka nekretnina novosagrađena već će za oporezivanje bitan kriterij biti je li bila nastanjena odnosno korištena ili ne.
         
Odredbom čl. 40. st. 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. – ispravak, 160/13. i 35/14.) koji je na snazi, propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci novoizgrađenih građevinskih objekata ili dijelova tih objekata smatra naknada za vrijednost isporučenog objekta koja ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci nadležnih tijela.      
       
Međutim, od 1. siječnja 2015.  nekretnina i pripadajuće zemljište smatrat će se jedinstvenom isporukom za potrebe oporezivanja, a ne odvojenim isporukama kao što je to propisano odredbom čl. 40. st. 10. Pravilnika koja je na snazi do 31. prosinca 2014. godine.
 
Ako porezni obveznik prodaje nekretninu u novogradnji koja je izgrađena i isporučena kao nekorištena nakon 31. prosinca 2014., sukladno odredbi čl. 40. st. 1. t. j) Zakona, takva isporuka bit će oporeziva PDV-om po stopi od 25%.   


Napominjemo da je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br.  69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2015.  u vezi oporezivanja nekretnina od 1. siječnja 2015.  propisano da se na stjecanje nekretnina na koje isporučitelj zaračunava PDV ne obračunava porez na promet nekretnina od 5%, te se na taj način isporuka nekretnine oporezuje ili PDV-om ili porezom na promet nekretnina ovisno o vrsti nekretnine i sudionicima u prometu.  
 

Povratak na mišljenja