Oporezivanje građevinskog zemljišta kada ga kupuje grad – obveznik PDV-a i kada nije u sustavu PDV-a

Datum: 09.07.2015, Četvrtak
Klasa: 410-19/14-01/647
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se u vezi pojašnjenja kako će se obračunati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučajevima kada gradovi otkupljuju i prodaju građevinsko zemljište u svojim poslovnim zonama, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenog 2014. godine.
Prema odredbama čl. 6. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je porezni obveznik u smislu Zakona svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.  
Nadalje, odredbama čl. 6. st. 5. Zakona propisano je da se poreznim obveznicima u smislu stavka 1. istoga članka ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
Sve ostale isporuke koje grad obavlja, a koje ne spadaju u ovlasti, odnosno djelokrug rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema posebnim propisima, kao što je primjerice djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine, načelno se smatraju gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om. Navedeno se odnosi i na isporuke građevinskog zemljišta.
Odredbama čl. 5. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13.- ispr., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je ako tijela iz čl. 6. st. 5. Zakona obavljaju djelatnost iz Dodatka I. Zakona odnosno djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), smatrat će se poreznim obveznicima ako je vrijednost obavljenih isporuka u okviru tih djelatnosti, u prethodnoj kalendarskoj godini veća od 230.000,00 kn bez PDV-a.
Odredbom čl. 40. st. 1. t. k) Zakona propisano je da je PDV-a oslobođena isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta. Također, stavkom 6. istoga članka Zakona propisano je da se građevinskim zemljištem smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. Nadalje, čl. 72.a, st. 1. Pravilnika propisano je da se izvršnim aktom kojim se odobrava građenje smatra građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično.
Ističemo da je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. propisano da se na stjecanje nekretnina na koje isporučitelj zaračunava PDV ne obračunava porez na promet nekretnina po stopi od 5% te se na taj način isporuka nekretnine oporezuje ili PDV-om ili porezom na promet nekretnina, ovisno o vrsti nekretnine i sudionicima u prometu.
Slijedom navedenog, ako grad koji nije upisan u registar obveznika PDV-a isporuči građevinsko zemljište u poslovnoj zoni, tada grad neće zaračunati PDV na isporuku takvog zemljišta već će stjecanje građevinskog zemljišta biti oporezivo porezom na promet nekretnina po stopi od 5%.
Ako grad koji nije upisan u registar obveznika PDV-a otkupi građevinsko zemljište u poslovnoj zoni od poreznog obveznika koji je upisan u registar obveznika PDV-a, tada će isporučitelj gradu zaračunati PDV na takvu isporuku. U suprotnom, ako isporučitelj građevinskog zemljišta nije upisan u registar obveznika PDV-a, takvo stjecanje bit će oporezivo porezom na promet nekretnina po stopi od 5%. U slučaju da je grad upisan u registar obveznika PDV-a i kao takav isporuči građevinsko zemljište, takva će isporuka građevinskog zemljišta biti oporeziva PDV-om.
 

Povratak na mišljenja