Oporezivanje mirovina iz inozemstva - SAD

Datum: 20.07.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2015
Davatelj: Porezna uprava

Upit vezan uz oporezivanje mirovina ostvarenih u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje u tekstu: SAD), a koje primaju osobe koji su istovremeno i državljani SAD-a i rezidenti Republike Hrvatske, starije od 77 godina života, i kao takve, prema navodima iz upita, više nemaju obvezu plaćanja poreza u SAD-u.
Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14. i 143/14. – dalje u tekstu: Zakon) uređeno je pitanje utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak.
Člankom 3. st. 1. Zakona, uređeno je da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a čl. 6. st. 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dohodak rezidenta ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak iz čl. 36. i/ili čl. 54. Zakona.
Člankom 14. st. 2. t. 5. Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.
Kako sa SAD-om Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod oporezivanja primitaka rezidenata Republike Hrvatske ostvarenih u/iz SAD-a primjenjuju se isključivo pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, koji između ostaloga propisuju (čl. 37. st. 4. Zakona) mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemni porez na dohodak kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Metoda uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu primjenjuje se sa svrhom izjednačavanja statusa poreznog obveznika rezidenta koji dohodak ostvaruje u tuzemstvu i onoga koji dohodak ostvaruje iz inozemstva odnosno zbog izbjegavanja dvostrukog oporezivanje istog dohotka porezima u tuzemstvu i porezima u inozemstvu.
Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, utvrđuje se i plaća prema izvorima ostvarenog dohotka, na Zakonom propisani način, neovisno o dobi primatelja – rezidenta Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, obveza plaćanja predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi mirovine rezidenta ostvarene u/iz inozemstva (konkretno SAD-a), postoji dok god se primitak ostvaruje, neovisno o oslobođenju predmetne mirovine zbog navršenih godina života u državi u kojoj je ostvarena ili iz koje se isplaćuje.
 

Povratak na mišljenja