Oporezivanje mirovine koju isplaćuju Ujedinjeni narodi

Datum: 12.04.2013, Petak
Klasa: 410-01/13-01/1531
Davatelj: Porezna uprava

       Podnositeljica upita iz dostavnog popisa zatražila je mišljenje o tome da li je obvezna plaćati porez na mirovinu koju prima od Mirovinskog fonda Ujedinjenih naroda (UNJSPF – United Nations Joint Staff Pension Fund).
      Podnositeljica upita navodi da je radila petnaest godina za razne organizacije Ujedinjenih naroda na teritorijima Hrvatske, Italije i Afrike te da je mirovnu iz gore navedenog mirovinskog fonda počela dobivati od travnja 2012. godine.
      Podnositeljica upita nadalje navodi da uzdržava sina koji studira te da dodatno plaća zdravstveno osiguranje u inozemstvu.
      Na gore postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
      Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda (Nar. nov. – Međ. ug., br. 10/99.) u svome čl. 5 (odjeljak 18. b.) određuje da su službenici Ujedinjenih naroda oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi.
      U istom članku (odjeljak 17.) propisano je da Glavni tajnik UN-a određuje kategoriju službenika na koje se gornja odredba odnosi.
      U navedenoj Konvenciji nisu propisana oslobođenja za mirovine isplaćene od Ujedinjenih naroda ili vezane za raniju službu u nekoj od organizacija Ujedinjenih naroda.
      U Vodiču o oporezivanju mirovina iz mirovinskog fonda Ujedinjenih naroda – UNJSPF (http://www.unjspf.org/UNJSPF Web/page.jsp?role=part&page=TaxGuide), razjašnjeno je da odnosne mirovine nisu u pravilu izuzete od nacionalnog oporezivanja po ni jednom međunarodnom ugovoru te da je način njihovog oporezivanja stvar nacionalnih porezno pravnih pravila.
      Isti Vodič pravi izuzetak za jednokratne isplate kao što je otpremnina ili isplata umjesto mirovine, bez obzira da li su takve jednokratne isplate isplaćene nakon prestanka zaposlenja u Ujedinjenim narodima. Takve se isplate smatraju plaćama te bi se na njih trebali primjenjivati izuzeci od oporezivanja vezani za plaće službenika Ujedinjenih naroda ukoliko je takvo izuzimanje od oporezivanja u skladu s odredbama Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda ili nekog drugog međunarodnog ugovora.
      U skladu s gore navedenim. mišljenja smo da se mirovine hrvatskih poreznih rezidenata isplaćene od Ujedinjenih naroda trebaju oporezivati sukladno domaćim poreznim pravilima, uzevši u obzir izuzeća za navedene jednokratne isplate.
      Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.), u daljnjem tekstu – Zakon, propisano je u čl. 14. st. 2. t. 5. da se primicima od nesamostalnog rada smatraju i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.
      Odredbama čl. 62. Zakona propisana je obveza poreznog obveznika da ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnese prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika za dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva.
      Čl. 45. stavcima 8. i 9. Zakona propisana je obveza poreznog obveznika koji prima mirovinu ostvarenu u inozemstvu da sam obračunava i uplaćuje predujam poreza od nesamostalnog rada u roku od osam dana oda dana primitka dohotka na način propisan u tome članku.
      Odredbom čl. 46. st. 5. Zakona propisana je obveza poreznog obveznika za dostavom propisanih evidencija.
      Čl. 39. st. 2. Zakona propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako dohodak od nesamostalnog rada ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama ovoga Zakona.
      Vezano uz gore navedeno, mišljenja smo da postoji obveza poreznog obveznika koji prima mirovinu od Mirovinskog fonda Ujedinjenih naroda da se prijavi u registar poreznih obveznika, sam obračuna i uplati na propisani račun iznos porezne obveze, podnosi propisana izvješća te podnese godišnju poreznu prijavu ukoliko predujmovi nisu plaćeni u cijelosti ili potpunosti.
      Odredbom čl. 16. Zakona propisano je da se izdacima koji se oduzimaju od primitaka pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada, smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka te smo mišljenja da se izdaci za inozemno dobrovoljno osiguranje ne mogu priznati prilikom utvrđivanja dohotka od nesamostalnog rada.
      Člankom 36. Zakona propisano je da se umirovljenicima priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, najmanje 2.200,00 kn, a najviše do 3.400,00 kn mjesečno, uvećanim za možebitni osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, uzdržavanu djecu i invalidnost. Osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada – mirovine priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za umirovljenika imaju isplatitelji mirovina, odnosno ako se radi o mirovini ostvarenoj u inozemstvu onda poreznu karticu može zatražiti i držati sam porezni obveznik (ako želi iskoristiti osobni odbitak na mjesečnoj razini pri obračunu inozemne mirovine). Istim je člankom propisano da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka, odnosno 11.000,00 kn, na godišnjoj razini. Istim je člankom propisano da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno primitaka za opremu novorođenoga djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.
      Sukladno gore navedenim, mišljenja smo da porezna obveznica može povećati neoporezivi dio osobnog odbitka za u Zakonu propisani iznos radi uzdržavanja sina koji studira ukoliko njegovi primici ne prelaze propisani iznos.

Povratak na mišljenja