Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja i sudskih vještaka

Datum: 14.06.2023, Srijeda
Klasa: 410-01/23-01/65
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit Poreznog obveznika, vezan za oporezivanje nagrada koje ostvari porezni obveznik registriran po osnovi samostalne djelatnosti stečajnog upravitelja i sudskog vještaka pri čemu na ostvarene prihode utvrđuje i plaća porez na dobit. U nastavku odgovaramo.

Fizičke osobe koje ostvaruju primitke mogu biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, ovisno jesu li registrirale obavljanje djelatnosti te na koji način su djelatnosti registrirane u poreznom sustavu. Fizičke osobe koje su registrirale obavljanje samostalne djelatnosti, obveznici su poreza na dohodak, a mogu biti obveznici poreza na dobit prema propisanim uvjetima. U oba slučaja vode poslovne knjige i evidencije uz obvezu izdavanja računa, podnošenja godišnjih prijava i drugih izvješća. Također, fizičke osobe mogu ostvarivati primitke koji su oporezivi porezom na dohodak, ali nisu obvezne upisati se u registar poreznih obveznika po osnovi tako ostvarenih primitaka. Takve fizičke osobe su porezni obveznici koji ostvaruju drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22; dalje u tekstu: Zakon), porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Također, sukladno članku 2. stavku 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 114/22) porezni obveznik je i fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati takvu samostalnu djelatnost ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

Prema članku 28. Zakona, dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja, dohodak od poljoprivrede i šumarstva i dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije. Člankom 29. stavkom 2. Zakona propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

  1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti
  2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti
  3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti i/ili
  4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.

U skladu s člankom 86. Zakona, isplatitelji koji obavljaju isplatu poreznom obvezniku koji obavlja registriranu samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja, obvezni su isplatu izvršiti na račun za plaćanje poreznom obvezniku sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke. U tom slučaju isplatitelji nemaju obvezu obračunavanja, obustavljanja i uplaćivanja predujmova poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kao niti doprinosa za obvezna osiguranja jer se takvi primici smatraju poslovnim primicima te se unose u poslovne knjige u ukupnom iznosu, a porezni obveznik je obvezan izdati račun sukladno članku 34. Zakona.

Također, člankom 62. stavcima 1., 2. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza te su dužni izdavati račune i u slučaju kada su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima. Računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.

Nadalje, fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi kojih nisu upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak jer im ostvarivanje takvih primitaka ne predstavlja osnovnu djelatnost niti su obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, utvrđuje se dohodak po osnovi drugog dohotka koji se ne smatra konačnim sukladno članku 39. Zakona. Navedenim člankom 39. stavkom 2. Zakona propisano je da se drugi dohodak ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi: nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava te kapitala.

Isplatitelji koji obavljaju isplatu fizičkoj osobi koja ostvaruje drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, obvezni su obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja te o istom izvijestiti Poreznu upravu putem propisanog izvješća – Obrasca JOPPD sukladno člancima 40. i 41. Zakona. U ovom slučaju se navedena isplata evidentira u ukupnom iznosu kao oporezivi primitak, a poreznom obvezniku se isplaćuje umanjena za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja. Primici po osnovi drugog dohotka isplaćuju se na račun fizičke osobe.

Prema navedenome, fizička osoba, obvezna je prije isplate naknade za obavljene usluge izvijestiti isplatitelja o načinu obavljanja djelatnosti stečajnog upravitelja, kako bi isplatitelj izvršio isplatu na račun te eventualno obračunao, obustavio i uplatio porez te izvršio isplatu na račun ovisno radi li se o poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja koji utvrđuje porez na dohodak ili porez na dobit, ili fizičkoj osobi koja ostvaruje dohodak po osnovi drugog dohotka koji se ne smatra konačnim.

U konkretnom slučaju, ukoliko je porezna obveznica registrirala samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja stečajnog upravitelja i sudskog vještaka na način da prema vlastitom izboru, umjesto poreza na dohodak obračunava i plaća porez na dobit prema izdanim računima za registriranu djelatnost, ista je obvezna izdavati račune za obavljene usluge te iste knjižiti u poslovnim knjigama radi utvrđivanja prihoda i oporezivanja porezom na dobit, a isplatitelj je obvezan po tim računima izvršavati isplate nagrada na račun porezne obveznice u ukupnom iznosu.

Povratak na mišljenja