Oporezivanje PDV-om isporuke solarne elektrane

Datum: 19.10.2022, Srijeda
Klasa: 410-19/22-02/207
Davatelj: Porezna uprava

Gospodin "A" postavio je upit o oporezivanju PDV-om isporuke solarne elektrane po računu izdanom 3. listopada 2022. Upitu je priložen i predmetni račun u kojem je navedeno da je datum dokumenta 7. rujna 2022., datum otpreme 7. rujna 2022., a datum izdavanja 3. listopada 2022. te je na isporuku solarne elektrane zaračunan PDV po stopi od 25%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 30. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene. Ako je isporuka dobara ili usluga obavljena, a nije izdan račun, obveza obračuna PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj, odnosno kada su dobra isporučena ili usluge obavljene.

Prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o PDV-u, od 1. listopada 2022. godine PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Nadalje, prema odredbama članka 79. Zakona o PDV-u, među ostalim, račun mora sadržavati broj računa i datum izdavanja te datum isporuke dobara ili obavljenih usluga, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa.

Slijedom navedenog, za ispravnu primjenu stope pri obračunu PDV-a bitan je trenutak nastanka oporezivog događaja. Iz priloženog računa razvidno je da se datum isporuke solarne elektrane i datum izdavanja računa razlikuju. Prema tome, ako je solarna elektrana isporučena 7. rujna 2022. oporezuje se PDV-om po stopi od 25%.

​S tim u vezi napominjemo da retroaktivna primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča obavljene prije 1. listopada 2022. godine nije moguća.

Povratak na mišljenja