Oporezivanje PDV-om usluga liječenja koje obavlja trgovačko društvo

Datum: 23.09.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-01/224
Davatelj: Porezna uprava

      Upit u vezi oporezivanja PDV-om usluga u vezi s liječenjem koje obavlja trgovačko društvo.
      Prema odredbama čl. 39. st. 1. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) i čl. 50. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., dalje u tekstu: Pravilnik) PDV se ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.
      Nadalje, čl. 39. st. 3. Zakona propisano je da su navedene usluge i isporuke dobara oslobođene PDV-a ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
      Odredbama čl. 64. Pravilnika propisano je da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju isporuke iz čl. 39. st. 3. Zakona ne mogu primjenjivati oslobođenje iz navedenog članka.
      Stoga, sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, ako navedene djelatnosti obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, iste su oslobođene PDV-a pod uvjetom da te osobe ne teže ostvarivanju dobiti, a ako se dobit ipak ostvari, da se ne raspodjeljuje nego koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja tih djelatnosti. Međutim, prema temeljnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. - 68/13.) trgovačko društvo osniva se za samostalno i trajno obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Sukladno tome, ako navedene usluge obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti za obavljanje bolničke i medicinske njege, a osnovane su prema Zakonu o trgovačkim društvima za obavljanje djelatnosti isključivo radi ostvarivanja dobiti, takve usluge nisu oslobođene plaćanja PDV-a.
      Obzirom da je porezni obveznik u dopisu naveo kako ima saznanja o nejednakom postupanju poreznih obveznika, molimo da dostavi konkretne podatke kako bi se kod tih poreznih obveznika obavio porezni nadzor.

Povratak na mišljenja