Oporezivanje primitaka po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz inozemstva

Datum: 14.06.2017, Srijeda
Klasa: 410-01/17-01/964
Davatelj: Porezna uprava

      Na vaš upit u svezi poreznog tretmana primitaka po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje će finski državljanin ostvarivati izravno iz Finske nakon preseljenja u Republiku Hrvatsku čime će postati hrvatski rezident, a temeljem premija koje je za predmetnu fizičku osobu uplaćivao poslodavac i koje su bile oslobođene od oporezivanja, u nastavku odgovaramo:
      Člankom 8. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici po osnovi ugovora o osiguranju života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, osim ako su uplaćene premije bile porezno priznati izdatak.
      Nadalje, člankom 72. Zakona propisano je da se dohotkom od osiguranja smatraju:
- uplaćene i porezno priznate premije ugovora životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra obračunani iznos za isplatu po ugovoru osiguranja, ako je manji od ukupnih uplaćenih i porezno priznatih premija osiguranja,
- primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 9. točki 18. Zakona te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona bile porezno priznati rashod, odnosno izdatak.
      Prema članku 9. točki 18. Zakona porez na dohodak se ne plaća na premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje.
      Slijedom navedenog, budući da prema navodima iz upita predmetne premije osiguranja nisu bile poreznom obvezniku porezno priznati izdatak te budući da su uplaćene inozemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu i da kao takve ne zadovoljavaju uvjete iz članka 9. točke 18. Zakona, primitak koji po toj osnovi ostvari finski državljanin rezident Republike Hrvatske ne bi podlijegao porezu na dohodak prema sada važećem Zakonu.

Povratak na mišljenja