Oporezivanje turističkih agencija i obveze kod raskida ugovora o putovanju

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 25.05.2021

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Oporezivanje turističkih agencija i obveze kod raskida ugovora o putovanju

Na ovoj snimci webinaru može se saznati više o najvažnijim obvezama u poslovanju o kojima agencije trebaju voditi računa.

Osim toga objašnjava se sve u vezi s oporezivanjem turističkih usluga te odgovoriti na pitanja u vezi s poreznom problematikom u postupanju turističkih agencija i pružatelja usluge smještaja. Jednako tako pojašnjavaju se moguće situacije kod raskida ugovora o neizvršenom putovanju nakon 1. ožujka 2020. godine, obveze agencije, ali i putnika u vezi s povratom izvršenih plaćanja, izdavanja vaučera i dr.

Program webinara

Poslovanje putničkih agencija – pravni okvir i obračun PDV-a
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

 1. Porezni položaj pružanja usluga smještaja domaćim i stranim gostima
  • Koje usluge mogu pružati turističke agencije te načini pružanja turističkih usluga
  • Redoviti postupak oporezivanja usluge smještaja – primjena snižene stope PDV-a, priznavanje pretporeza, računi u tuzemstvu, elementi računa prema poreznim i ostalim propisima (na kojem jeziku, kojoj valuti i dr.)
  • Porezni položaj iznajmljivača – građana RH i stranaca
 2. Usluge smještaja pružene putem turističke agencije – primjena posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija
  • Kada agencije moraju primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, tko se smatra putnikom za potrebe oporezivanja u posebnom postupku
  • Što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
  • Elementi računa i pitanja u vezi s priznavanjem pretporeza
  • Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku kada se agencija koristi:
   • uslugama drugih poreznih obveznika
   • vlastitim uslugama i uslugama drugih poreznih obveznika
  • Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku za putovanja u EU
  • Porezni položaj aranžmana obavljenih izvan EU-a – kombinacija s aranžmanom u EU-u i RH
 3. Agencija kao posrednik, organizacija kongresa, usluge smještaja na plovilima
  • Porezni položaj usluga putničke agencije kao posrednika
  • Mora li se na usluge prijevoza u zračnom prometu primijeniti posebni postupak
  • Posebnosti agencija pri organizaciji kongresnog turizma
  • Posebnosti oporezivanja usluge smještaja na plovilima – kada se primjenjuje, a kada ne posebni postupak za smještaj na plovnim objektima nautičkog turizma (charter)

Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Predavačica: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

 • Pravo na raskid ugovora o neizvršenim putovanjima u paket-aranžmanima nakon 1. ožujka 2020. godine
 • Prava putnika – ugovaranje zamjenskog putovanja na temelju izdanog vaučera
 • Raskid ugovora i ostvarivanje prava na povrat uplaćenih sredstava, kako i u kojem roku
 • Posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče – organizacija ispita po regijama, a ne po županijama, novi Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po regijama
 • Obveza registracije rent-a-car pružatelja usluga pri Ministarstvu turizma i sporta te obveze vođenja evidencije sklopljenih ugovora o najmu vozila i ostale obveze
 • Prekršajna kazne za pravne osobe i fizičke osobe – obrtnike, kao organizatore, za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu
 • Novosti u prekršajnim kaznama za internetske platforme zbog neisticanja PDV ID broja za pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ako ne stave na raspolaganje predugovorne informacije o izletu itd.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 25. svibnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).