Oporezivanje vodnih usluga od 1. ožujka 2012.

Datum: 07.03.2012, Srijeda
Autor: J. V.

Račun za utrošenu količinu vode isporučitelj (komunalno ili dr. društvo) uobičajeno sadrži cijenu vodne usluge koja uključuje svote naknada koje ne podliježu oporezivanjem PDV-om (naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, naknada za uređenje voda) i svote naknada koje podliježu oporezivanju PDV-om (usluga opskrbe pitkom vodom, usluga odvodnje otpadnih voda i naknada za pročišćavanje) i ostale propisane elemente. Nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je stopom od 10% oporeziva isporuka vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži.

U vezi toga ostalo je nejasno je li Zakon o PDV-u u isporuku vode obuhvatio i uslugu odvodnje utz oporezivanje po stopi od 10%, ili je to posebna usluga koja se oporezuje po stopi od 25%. Tu dvojbu je riješila Porezna uprava u Uputi o oporezivanju isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednosti (Kl.: 410-19/12-01/48 i Ur. br.: 513-07-21-01/12-1 od 24. veljače 2012.) tumačeći da se pod pojmom isporuka vode podrazumijevaju sve usluge neposredno povezane sa isporukom vode, odnosno isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe i isporuka vodne usluge javne odvodnje. S obzirom na to da računi za utrošenu količinu vode sadrže naknade koje ne podliježu oporezivanju PDV-om i naknade koje podliježu oporezivanju PDV-om,  u računima za isporuke poslije 1. ožujka 2012., naknade koje ne podliježu oporezivanju i dalje će biti neoporezive, dok će naknade koje podliježu oporezivanju biti oporezive stopom 10% umjesto dosadašnjih 23%.

Detaljnije o tome biti će riječi na seminaru što ga RRiF održava 13.III. 2012. Za obavijest o seminaru klikni ovdje .

Povratak na vijesti