Osigurani obrok u cijeni zrakoplovne karte za službeno putovanje

Datum: 30.10.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/1917
Davatelj: Porezna uprava

Vezano za Vaš upit od 3. srpnja 2018. godine kojim tražite detaljnije objašnjenje propisa o umanjenju dnevnice ako je osobi osigurana prehrana/obrok u cijeni zrakoplovne putničke karte za službeno putovanje.
Člankom 7. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17. – u nastavku: Pravilnik), između ostaloga propisuje da ako je na službenom putovanju odnosno radu na terenu, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice iz s. 2. r.br. 19., i/ili r.br. 20, i/li 21., i/ili r.br. 22. ovoga članka koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom. Smatrat će se da je osobi prehrana osigurana i ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera) u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja.
Navedena odredba ne odnosi se na obrok koji je kao takav uračunat u cijenu zrakoplovne putničke karte te isporučen u avionu, već na situacije kada je radniku obrok osiguran u slučaju prekida putovanja zrakoplovom.
Napominjemo da je navedeno umanjenje neoporezive dnevnice propisano samo ukoliko je prehrana osigurana na teret poslodavca te ukoliko su izdaci obračunati temeljem vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog) u skladu sa odredbama čl. 8. Pravilnika.

 

Povratak na mišljenja